Kysely apurahoista vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille

Arvoisa taiteilija!

Tilaa taiteilijuuteen - vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hanke järjestää syyskuussa koulutuksen Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenille. Jäsenet ovat Suomessa toimivia taiteen tekemistä rahoittavia säätiöitä ja rahastoja. Koulutuksessa voimme esitellä heille faktoja siitä, millaisia esteitä apurahojen hakemisessa ja saamisessa on. Jos haluat kantaa kortesi tähän kekoon, olisimme kiitollisia, jos vastaisit linkistä löytyvään kyselyyn. 

Jos lomakkeen täyttäminen on sinulle hankalaa, voimme lähettää kysymykset sinulle sähköpostitse ja voit vastata niihin haluamassasi muodossa, esimerkiksi sähköpostiviestillä tai videolla. Jos haluat saada kysymykset sähköpostiisi, ota yhteyttä Johanna Mattilaan, johanna@lalunes.com, p. 044 0469548. Huomioithan, että lomakkeen monivalinta- ja rasti ruutuun -kysymyksissä valintaruudun voi ruudunlukuohjelmilla valita välilyöntinäppäimellä.

Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Voit vastata kyselyyn, vaikka et olisi koskaan saanut tai edes hakenut henkilökohtaisia apurahoja. Haluamme saada tietoa myös siitä, miksi jotkut taiteilijoista eivät hae apurahoja. Voit vastata, jos taiteen tekeminen on sinulle tavoitteellista ja tärkeää, vaikka et tuntisi olevasi varsinaisesti taiteen ammattilainen. Voit vastata, jos identifioidut esimerkiksi vammaiseksi, rammaksi, pitkäaikaissairaaksi, kuuroksi tai viittomakieliseksi tai sinulla on muita saavutettavuuteen liittyviä tarpeita.

Pyrimme kartoittamaan mahdollisimman laajasti apurahoihin liittyviä esteitä. Jos sinulla on tiedossa kohderyhmään kuuluva tuttu (vammainen tai viittomakielinen taiteilija), jota emme ole tavoittaneet tällä pyynnöllä, toivomme että välität hänelle tämän viestin.

Vastaathan kyselyyn ma 5.9.2022 mennessä.

Apurahakysely vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille Google Drivessa.
 

Tietosuoja ja luottamuksellisuus

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. Vastauksia anonymisoidaan tarvittaessa.

Kun olemme koonneet vastauksista saadut tiedot yhteenvedoksi, kaikki yksittäiset lomakkeet ja muulla tavalla lähetetyt vastaukset hävitetään. Vastaukset hävitetään viimeistään lokakuussa 2022. Kulttuuria kaikille -palvelu ja Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry säilyttävät vastausten yhteenvedon myös tämän jälkeen.

Lähettämiäsi tietoja käytetään Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenille suunnatussa koulutuksessa, muissa Kulttuuria kaikille -palvelun ja Suomen Kulttuuriyhdistys EUCREA ry:n järjestämissä koulutuksissa ja mahdollisesti myös tutkimustarkoituksiin tulevaisuudessa.

Käytämme Google Forms -lomaketta siksi, että se on tällä hetkellä saavutettavin tiedossamme oleva lomake. Lisätietoja tietosuojasta: Kulttuuria kaikille -palvelun tietosuojaseloste Jos et halua käyttää Google Forms -lomaketta, voit vastata kyselyyn myös muilla tavoilla. Ota yhteyttä Johanna Mattilaan, jos haluat vastata muulla tavalla.

Paljon kiitoksia ajastasi!

Yhteistyöterveisin,

Johanna Nonna Mattila, Tilaa taiteilijuuteen -hankkeen projektikoordinaattori

Lisätietoja voit kysyä Johannalta:

Johanna Mattila, johanna@lalunes.com, p. 044 0469548

 

***

 

In English

 

Survey for disabled artists and artists who are Sign Language users on applying for grants

 

Dear artist!

 

In the frame of our project Making space for artistry - equity for disabled artists and artists who are Sign Language users we will organize a training session for the members of Association for Finnish Foundations in September. The members are foundations operating in Finland that fund art creation. In the training, we can present them with facts about what kind of obstacles there are in applying for and receiving grants. If you want to contribute, we would be grateful if you would answer the survey via the link below. Due to our resources the survey is unfortunately only available in Finnish.

 

If filling out the form is difficult for you, we can send you the questions by e-mail and you can answer them in the format you want, for example by e-mail or video. If you want to receive the questions in your email, please contact Johanna Mattila, johanna@lalunes.com, p. 044 0469548. Please note that with screen reader programs, in multiple choice and check-the-box questions, the check box can be selected with the space bar.

 

You don't have to answer all the questions.

 

You can answer the survey even if you have never received or even applied for grants. We also want to get information about why some of the artists do not apply for grants. You can answer if making art is goal-oriented and important to you, even if you don't feel like you're an art professional. You can answer if you identify yourself as, for example, disabled, crip, chronically ill, deaf or Sign Language user, or if you have other access needs.

 

Our aim is to map out the obstacles related to grants as widely as possible. If you know somebody who this survey is aimed at (disabled artist or artist who is a Sign Language user) who we have not yet reached with this request, we hope you will forward this message to them.

 

Please answer the survey by Monday September 5th 2022.

 

Survey for disabled artists and artists who are Sign Language users on applying for grants (in Google Drive in Finnish).

 

Data protection and confidentiality

Answering the survey is voluntary. All responses are treated anonymously and confidentially. Answers will be anonymized if necessary.

 

When we have compiled the information obtained from the responses into a summary, all individual forms and responses will be destroyed. The answers will be destroyed no later than October 2022. Culture for All and the Cultural Association Finland’s EUCREA will keep a summary of the answers even after this.

 

The information you send will be used in the training session aimed at members of Association for Finnish Foundations, in other trainings organized by Culture for All and the Cultural Association Finland’s EUCREA, and possibly also for research purposes in the future.

 

We use Google Forms because it is currently the most accessible form we know of. More information about data protection: Culture for All’s Privacy Statement. If you don't want to use the Google Forms form, you can also answer the survey in other ways. Please contact Johanna Mattila if you want to answer in another way.

 

Thank you very much for your time!

 

Best regards,

 

Johanna Nonna Mattila, project coordinator of the Making space for artistry -project
 

For more information, please contact Johanna:

Johanna Mattila, johanna@lalunes.com, tel. 044 0469548