Kuudes nykytaiteen Lönnström-projekti toteutetaan vuosina 2022–2023. Hae ideallasi sen tekijäksi! 

Raumalla toimiva Lönnströmin taidemuseo etsii tekijää tai tekijöitä nykytaideprojektille, joka ei voisi toteutua ilman taiteilijan ja museon yhteistyötä. Museo on valmis tukemaan ennakkoluulotonta ideaa, joka tavoittaa nykytaiteen pariin uusia yleisöjä.

Lönnströmin taidemuseo maksaa valittavan projektin toteutuksesta työskentelykorvauksen sekä tuotantokuluja yhteensä enintään 100 000 euroa. Haku päättyy 15.10.2021.

Mikä Lönnström-projekti? 

Lönnströmin taidemuseo on vuodesta 2015 toteuttanut suuria nykytaiteen hankkeita Suomessa työskentelevien taiteilijoiden kanssa. Museolla ei ole omasta takaa tiloja teosten esittämiseen, joten suunnittelua eivät rajoita olemassa olevat seinät. Tavoitteena on edistää niitä taiteellisia visioita, joita tavallisessa kuvataiteilijan työssä ei ehkä olisi mahdollisia toteuttaa. Lönnström-projektit ovat aina erilaisia, yllättäviä ja rohkeiden taiteilijoiden ideoista syntyneitä. Siksi museo ei määrittele teosten sisältöjä eikä toteutustapoja etukäteen. Haluamme nähdä, mitä taiteilijat tekisivät, kun heillä on vapaat kädet, ja olla toteutuksessa tiiviisti mukana kumppanina ja tukijana.

Kuka voi hakea?

Hakijan tulee olla kuvataiteilija tai taiteilijaryhmä, joka vastaa projektin taiteellisesta sisällöstä ja jolla on tekijänoikeus siihen. Työryhmän jäseninä voi olla muitakin kuin kuvataiteilijoita. Hakea voi vain ehdotuksella, jota ei ole toteutettu aiemmin vastaavassa muodossa, ja joka saa ensiesityksensä tämän yhteistyön puitteissa.

Miten työskentelisimme yhdessä? 

Lönnströmin taidemuseo ja taiteilija vastaavat yhdessä siitä, että Lönnström-projekti toteutetaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja vastuullisesti. Taiteilijan ja museon välinen avoin vuorovaikutus on avainasemassa. Museo on uuden teoksen mahdollistaja ja taiteilijan kumppani koko prosessin ajan.  

Yhteistyön alkaessa tarkastelemme yhdessä, millaisia käytännön asioita täytyy ottaa huomioon, jotta teos voi toteutua. Laadimme aikataulun ja täsmennämme budjettia. Suunnittelemme yleisökohtaamisia ja sitä, miten teoksesta viestitään. Sitten taiteellinen työ voi alkaa. Lönnströmin taidemuseon asiantuntijat ovat taiteilijan käytettävissä sisältöön, toteutukseen, esillepanoon ja talouteen liittyvissä kysymyksissä.

Lönnströmin taidemuseon vastuut Lönnström-projektissa: 

•    Museo vastaa työskentelykorvauksesta ja tuotantokustannuksista kustannusarvioon ja yhteistyösopimukseen kirjattujen yksityiskohtien mukaisesti.

•    Museo johtaa projektia ja vastaa taloushallinnosta. 

•    Museo vastaa yleisötyön toteutuksesta ja kuluista. 

•    Museo vastaa viestinnän toteutuksesta ja kuluista. 

•    Museo vastaa dokumentoinnin toteutuksesta ja kuluista. 

 

Taiteilijan vastuut Lönnström-projektissa: 

•    Tultuaan valituksi Lönnström-projektin toteuttajaksi taiteilija varaa työhön riittävästi aikaa ja sitoutuu projektiin koko sen keston ajaksi. 

•    Taiteilija vastaa projektin taiteellisesta sisällöstä. 

•    Taiteilija vastaa projektin kustannusarvion noudattamisesta niin, että projekti valmistuu suunnitellusti sille varatun budjetin puitteissa. 

•    Taiteilija sitoutuu osallistumaan projektin yleisötyöhön erikseen sovittavalla tavalla. 

•    Taiteilija vastaa projektin päättymisen jälkeen syntyvistä kuluista, esimerkiksi mahdollisista siirtokustannuksista.                

 

Lönnström-projektin toteutusaika ja -paikka

Projektin kesto on noin kaksi vuotta (2022–2023). Ensimmäinen vuosi painottuu suunnitteluun ja valmisteluun. Toisen projektivuoden kuluessa teos tulee yleisölle näkyväksi tai koettavaksi.

Toteutuspaikka määritellään yhdessä. Teos voi olla esillä yhdessä tietyssä paikassa, esimerkiksi Raumalla tai lähiympäristössä, tai sen olemuksesta riippuen se voi olla myös laajemmin saavutettava. Jos projektissa syntyy fyysinen taideteos, teoksen omistusoikeus jää taiteilijalle, ellei toisin sovita.
 

Hakuohjeet 

Jätä sähköinen hakemuksesi 15.10.2021 mennessä museon verkkosivujen kautta https://www.lonnstrominmuseot.fi/hakulomake


Kerro ideastasi

Kuvaile projektisuunnitelmassa teoksen taustaa ja sisältöä sekä kerro mikä hankkeesta tekee tärkeän tai ajankohtaisen. Miksi juuri tämän teoksen toteuttaminen olisi sinulle ja teoksen yleisölle juuri nyt merkityksellistä? Mitä teos tulee viestimään yleisölleen ja millaisia ajatuksia ja oivalluksia haluat sen herättävän? Kuvaile teoksen ihanteellinen toteutustapa sellaisena kuin sen nyt näet.

Kuvaile hakulomakkeessa myös projektin tavoitteita ja museon roolia siinä. Laadi hankkeen eri osioille toteutusaikataulu. Esittele aiempaa työskentelyäsi ja kerro, miten oma kokemuksesi ja osaamisesi takaavat projektin onnistumisen. Kerro rohkeasti, mitkä ovat projektin epävarmuustekijät tai potentiaaliset riskit. Niitä voimme mahdollisesti ratkaista yhdessä. Arvioi teoksen ympäristövaikutuksia ja miten ne voidaan pitää mahdollisimman pieninä. 
 

Laadi budjetti, joka sisältää kaikki mahdolliset kulut

Projektin kustannukset jakaantuvat työskentelykorvaukseen ja tuotantokustannuksiin.  


Taiteilijan työskentelykorvaus voi olla korkeintaan 30 % projektin kokonaiskustannuksista. Se on taiteilijalle veronalaista tuloa ja siitä suoritetaan ennakonpidätys ja työntekijän sivukulut. Työskentelykorvaus kerryttää taiteilijan eläkettä. 

Sovitun työskentelykorvauksen maksaminen jaksotetaan erikseen sovittavalla tavalla.  

 

Tuotantokustannuksia ovat esimerkiksi materiaalit, ulkopuolinen työvoima, kuljetus, rakenteet, tilavuokra, laitevuokrat, matkat ja vakuutus. Kustannusarvion tulee sisältää mahdollisen ulkopuolisen työvoiman palkkojen sivukulut sekä arvonlisävero.

Kustannusten yksityiskohdista sovitaan yhteistyösopimuksessa. Ehdoton katto kuluille on 100 000 euroa. Projektin voi myös toteuttaa pienemmin kustannuksin.  

Lisää kustannusarvion valmistelusta: https://www.lonnstrominmuseot.fi/kustannusarvio

 

Lönnström-projektin valinta 

Hakuajan päätyttyä Lönnströmin taidemuseo sr:n hallituksen nimeämä valintaraati tekee esityksen valittavasta projektista. Hallitus päättää toteutettavasta projektista marraskuussa 2021. Ennen valintapäätöstä on mahdollista, että raati haluaa haastatella kärkihakijoita.  

Museo voi tarvittaessa pyytää asiantuntijoilta lausuntoja valintavaiheessa esimerkiksi tekniseen toteutukseen liittyen. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.  

Kuudes Lönnström-projekti julkistetaan 13.12.2021. Hakemuksia ei palauteta.     

 

Lisätietoja 

projekti@lonnstrominmuseot.fi

Amanuenssi Arja Roivainen, 045 2610 501, arja.roivainen@lonnstrominmuseot.fi

Museonjohtaja Silja Lehtonen, 045 874 5400, silja.lehtonen@lonnstrominmuseot.fi