Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana.

 

Hakuaika: 

01.09.2022 - 30.09.2022
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. 

Tämä on ehdoton määräaika, jolloin hakemuksen pitää olla perillä Taikessa.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ammattitaiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Ammattitaiteilija luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito. 

Haettavana ovat 1.1.2023 alkavat eläkkeet. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta viimeistään 31.12.2022. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Kuka päättää?

Hakemuksia ja hakijoiden taiteellista toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijaeliminä valtion taidetoimikunnat. Päätökset tekee viraston johtaja esittelystä. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies valmistelee asian ja tekee siitä päätösesityksen päätöksentekijälle. 

Millä perusteella?

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeeseen ei ole subjektiivista oikeutta; eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden taiteellista toimintaa.  Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon eri taiteenalojen hakemusmäärät sekä jaettavana olevien eläkkeiden rajallinen määrä.

Eläkkeen myöntämiseen vaikuttavat hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät ansio- ja pääomatulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta.

Minkä suuruinen?

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa. Vuonna 2022 eläkkeitä oli myönnettävänä yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä.

Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2022 täysi eläke on 1 419,41 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet 709,70 euroa. Eläkkeen määrä vuonna 2023 vahvistetaan tammikuussa.

Mikäli eläke myönnetään, se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän kuukaudessa (1 491,41 euroa vuonna 2022).

Osaeläke voidaan myöntää, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän, mutta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella (2 838,82 euroa vuonna 2022).

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella (2 838,82 euroa vuonna 2022).

Aikaisemmin myönnetty osaeläke voidaan korottaa täydeksi eläkkeeksi eläkkeensaajan hakemuksesta, jos eläkkeensaajalle aiemmin myönnetty osaeläke sekä eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän (1 419,41 euroa vuonna 2022).

Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen 

Taike myöntää ylimääräisen taiteilijaeläkkeen. Keva maksaa eläkkeen myöntämisvuoden alusta alkaen kuukausittain. Taike käsittelee eläkkeitä koskevat hakemukset kerran vuodessa.

Myönnettävien uusien eläkkeiden ja korotettavien osaeläkkeiden lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Eläkkeet myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion vuoden 2023 talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

 

Lue lisätiedot, koko hakuilmoitus ja hakuohjeet Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilla (linkki)