Suomen Taiteilijaseura tarjoaa mahdollisuuden hakea harjoittelupaikkaa keväälle 2023 seuran viestinnän ja taidenäyttelyn tapahtumatuotannon tehtäviin Svenska Kulturfondenin stipendillä.

Svenska Kulturfonden tarjoaa harjoittelustipendejä taide- tai museoalaa opiskelleille, jo valmistuneille nuorille ammattilaisille. Jos haluat kehittää ammatillista osaamistasi taidealalla, voit hakea stipendiä kulttuuriorganisaatiossa työskentelyyn.

Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa yli 3000 ammattitaiteilijaa. Seura edistää kuvataiteilijoiden asemaa, tarjoaa tietoa alasta ja vahvistaa kuvataiteen merkitystä yhteiskunnassa. Julkaisemme myös verkossa ilmestyvää Taiteilija-lehteä.

Harjoittelijana pääset seuraamaan näköalapaikalta suomalaista kuvataidekenttää. Kuvataiteen edunvalvonnan lisäksi teemme monipuolisia hankkeita, tapahtumia ja monikanavaista viestintää. Keväällä 2023 erityisen ajankohtaista on Nuoret 2023 -taidenäyttelyn sekä sen oheistapahtumien tuotanto sekä eduskuntavaalien vaikuttamistyö.

Harjoittelijana osallistut esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

  • Nuoret 2023 -taidenäyttelyn tapahtumatuotannossa avustaminen
  • Kulttuuripoliittisessa vaikuttamistyössä avustaminen
  • Viestinnän tehtävät: uutiskirje, verkkosivut ja sosiaalinen media
  • Muihin toimiston päivittäistehtäviin osallistuminen (mm. tilaisuuksien järjestäminen, sähköisten järjestelmien ylläpito)
  • Taiteilija-lehden uutisten ja juttujen kirjoittaminen

Olet kiinnostunut kuvataiteesta, yhteistyökykyinen ja työssäsi oma-aloitteinen. Kirjoitat sujuvasti erityyppisiä tekstejä ja tartut toimeen myös tuotannollisissa tehtävissä. Puhut ja kirjoitat sujuvaa suomea ja ruotsia. Päätyökielemme on suomi.

Olemme tiivis ja aikaansaava viiden hengen tiimi. Toimistomme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Svenska Kulturfondenin harjoittelustipendin suuruus on 1 250 euroa kuussa ja harjoittelun pituus on maksimissaan 1 vuosi. Toivomme vähintään 6 kuukauden harjoitteluaikaa. Työaika on 60 %. Lisäksi harjoittelijalle annetaan kuukaudessa 12 kpl 10,00 €:n arvoisia lounasseteleitä.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Suomen Taiteilijaseura toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Svenska Kulturfondenin harjoittelustipendin hakuaika on 12.9–12.10.2022 (linkki). Valittavan harjoittelijan ehtona on, että hän saa Svenska Kulturfondenin harjoittelustipendin.

Lähetä hakemus ja ansioluettelosi yhtenä PDF-tiedostona pe 30.9.2022 mennessä va. toiminnanjohtaja Annu Kemppaiselle osoitteeseen annu.kemppainen@artists.fi. Mainitse hakemuksessa toivomasi harjoittelun kesto ja ajankohta. 


Lisätietoja:
va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen
annu.kemppainen@artists.fi


*

 

Sök Svenska kulturfondens stipendium för praktik på Konstnärsgillet i Finland

Konstnärsgillet i Finland erbjuder en möjlighet att ansöka om en praktikplats för våren 2023 för att arbeta med gillets programinnehåll och kommunikation med Svenska Kulturfondend stipendium. 

Svenska Kulturfonden erbjuder lärlingsstipendier åt konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet. Om du vill utveckla din yrkeskunskap i konstbranschen kan du ansöka om ett stipendium för att arbeta inom en kulturorganisation.

Konstnärsgillet i Finland fungerar som opinionsbildare och sakkunnighetsorganisation inom bildkonsten och representerar drygt 3000 yrkeskonstnärer. Gillet främjar bildkonstnärernas ställning, erbjuder branschkunskap och stärker bildkonstens betydelse i samhället. Vi ger också ut webbtidningen Taiteilija.

Som praktikant får du god insyn i den finländska bildkonstbranschen. Utöver intressebevakning arbetar vi med mångsidiga projekt och evenemang samt med kommunikation på olika kanaler. Projekten som är särskilt aktuella under våren 2023 är produktionen av konstutställningen Nuoret 2023 och dess evenemang och arbetet med att påverka i riksdagsvalet.
 

Som praktikant deltar du bland annat i följande uppgifter:

  • Assisterar i evenemangsproduktion av konstutställningen Nuoret2023
  • Assisterar i kulturpolitisk påverkning
  • Arbetar med kommunikation: nyhetsbrev, webbsidor, sociala medier
  • Deltar i övriga allmänna kansliarbeten (bl.a. evenemangsförberedelser, upprätthållande av elektroniska system)
  • Skriver nyheter och artiklar för webbtidningen Taiteilija

Du är intresserad av bildkonst, har god samarbetsförmåga och är initiativrik i ditt eget arbete. Du kan skriva olika slags texter flytande och kan också ta itu med olika produktionsuppdrag. Du har flytande kunskaper i finska och svenska i tal och i skrift. Vårt huvudspråk är finska.

Vi är ett sammansvetsat och effektivt team på fem personer. Vårt kansli är beläget i centrum av Helsingfors med goda trafikförbindelser.

Storleken på Svenska Kulturfondens stipendium är 1 250 euro i månaden, och praktiken varar i högst ett år. Vi önskar minst 6 månaders praktik. Arbetstiden är 60%. Dessutom kommer praktikanten att få 12 lunchkuponger värda € 10,00 per månad.

Vi önskar sökande i olika åldrar, företrädare för olika kön samt personer som tillhör språkliga, kulturella och andra minoriteter. Konstnärsgillet i Finland tillämpar principen om positiv särbehandling i sin rekrytering. Positiv särbehandling tillämpas när det finns lika kvalificerade sökande eller när meriter endast skiljer sig i liten utsträckning och en av dem representerar en grupp som riskerar att bli diskriminerad.

Ansökningstiden för Svenska Kulturfondens lärlingsstipendier är 12.9.-12.10.2022 (länk). Förutsättningen för den utvalda praktikanten är att hen får lärlingsstipendium från Svenska Kulturfonden.

Skicka in din ansökan med CV som en PDF-bilaga senast fredagen den 30 september 2022 till t.f. verksamhetsledare Annu Kemppainen på adressen: annu.kemppainen@artists.fi. I ansökan bör uppgifter om önskad längd och tidpunkt för praktiken ingå.  

Mera information:

t.f. verksamhetsledare Annu Kemppainen
annu.kemppainen@artists.fi