Avoin haku / Open Call Nykytaiteen katselmus 2025

På svenska nedan

 

K.H.Renlundin museo avaa taiteilijahaun ensimmäiseen historiallisen Keski-Pohjanmaan alueen nykytaiteen katselmukseen! Haku päättyy 23.6.2024.

Näyttelyyn hakeneille taiteilijoille ilmoitetaan valinnoista kesäkuun loppuun mennessä. Näyttely on esillä Kokkolassa K.H.Renlundin museon Roosin talolla kevätkaudella 2025.

Taiteilijahaku on suunnattu kaikille historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella vaikuttaville, täältä kotoisin oleville, täällä asuneille tai opiskelleille ammattitaiteilijoille

Aikojen saatossa Keski-Pohjanmaata on nakerrettu niin etelästä, pohjoisesta kuin idästäkin käsin. Museona päätimme rohkeasti aikamatkustaa ja haastaa maantieteellisiä rajoja taiteen rajattomuuteen peilaten. Historialliseen Keski-Pohjanmaahan kuuluvat kauniit, tyvenet tai välillä vuolaasti virtaavat joet jokilaaksoineen, ja siksi laajensimme alueemme käsittämään Perhonjokilaakson, Lestijokilaakson ja Kalajokilaakson, sekä Pietarsaaren seudun.

Avoin haku on suunnattu ammattitaiteilijoille ja taidekollektiiveille. Jätetty teosehdotus katsotaan kelpoiseksi, jos sinulla tai edustamallasi taidekollektiivilla on kytköksiä historialliseen Keski- Pohjanmaahan.

Näyttelyn teemana on identiteetti

Mistä identiteetti rakentuu? Kuka minä olen ja mitkä asiat ovat minulle tärkeitä, mihin ryhmiin identifioidun ja mitkä asiat tekevät minusta minän? Mitä on olla suomalainen tai keskipohjalainen, mitä on samaistua valtaväestöön tai kuulua vähemmistöön? Kasvuympäristö arvoineen muokkaa meitä, samoin lähellä olevat ihmiset mielipiteineen ja asenteineen. Identiteetti voidaan nähdä prosessina, jossa ryhmän tai yksilön sisällä voi yhtäaikaisesti olla monenlaisia identiteettejä, jotka tilanteesta riippuen nousevat määritteleviksi. Meitä kiinnostaa, miten yksilön henkilökohtainen tai ryhmän jakama identiteetti voi ilmetä taiteessa.

Miten hakea mukaan?

Kutsumme eri tekniikoilla työskenteleviä taiteilijoita ja taidekollektiiveja jättämään hakemuksensa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ehdotettujen teosten pitää olla uusia tai luonnosvaiheessa olevia teoksia.

Taiteilija voi hakea joko yksin tai osana työryhmää. Ryhmät voivat olla monitaiteisia ja teokset moniosaisia.

Ehdotuksia voi tehdä niin sisä- kuin ulkotiloihin. Hakemukset tulee lähettää 23.6. klo 24 mennessä:

- Hakemuksen tulee olla yhtenä (1) pdf-tiedostona ja sen tulisi sisältää seuraavat tiedot: o yhteystietosi, mahdollinen verkkosivuosoite sekä CV
o mahdollisen työryhmän kokoonpano, mikäli ehdotus on työryhmätoteutus
o kerro yhteydestäsi/yhteydestänne historialliseen Keski-Pohjanmaahan

o kerro,mitenehdotettavateos/teoksetliittyvätidentiteetti-teemaan
o luonnoskuva ehdotettavasta teoksesta/teoksista tai valmis kuva tuoreesta teoksesta

sekä teosten toteutustapa, max. viisi (5) kuvaa

 • -  Liitä pdf-tiedosto sähköpostiin ja merkitse sähköpostin otsikkokenttään: Nykytaiteen katselmus sekä nimesi / edustamasi taidekollektiivin nimi
 • -  Lähetä hakemus sähköpostiosoitteeseen elina.vuorimies@kokkola.fi

  Lisätietoja

  Lisätietoja avoimesta näyttelyhausta ja tulevasta näyttelystä:

 • Joanna Kurth, museotoimenjohtaja, p. 044 7809 574, joanna.kurth@kokkola.fi
 • Elina Vuorimies, vs. näyttelyamanuenssi, p. 044 780 9478, elina.vuorimies@kokkola.fi******
 

Öppen ansökning / Open Call

Mönstring av nutidskonst 2025

K. H. Renlunds museum öppnar en konstnärssökning för den historiska första mönstringen av nutidskonst i Mellersta Österbotten! Ansökningstiden går ut 23.6.2024.

De konstnärer som ansökt meddelas om valen före slutet av juni. Utställningen äger rum i Rooska gården som hör till K. H. Renlunds museum våren 2024.

Konstnärssökningen är riktad till alla yrkeskonstnärer som arbetar i historiska Mellersta Österbotten, som är hemma härifrån, har bott eller studerat här.

Under tidernas lopp har Mellersta Österbotten förlorat område i söder, norr och öster. Vårt museum beslutade göra en djärv resa i tiden och utmana de geografiska gränserna och reflektera gränslöshet. Till det historiska Mellersta Österbotten hör vackra, ömsom stilla, ömsom stritt strömmande älvar och älvdalar och därför bestämde vi att vårt område får omfatta Perho ådal, Lestijoki ådal och Kalajoki älvdal samt Jakobstadsnejden.

Den öppna sökningen riktas till yrkeskonstnärer och konstnärskollektiv. Det inlämnade förslaget till konstverk anses dugligt om du eller det konstnärskollektiv du representerar har en koppling till det historiska Mellersta Österbotten.

Tema för utställningen är identitet

Vad består identiteten av? Vem är jag och vilka saker är viktiga för mig, till vilka grupper identifierar jag mig och vilka saker gör mig till mig? Vad betyder det att vara finsk eller från Mellersta Österbotten, vad innebär det att identifiera sig med majoritetsbefolkningen eller att höra till en minoritet? Uppväxtmiljön och dess värdegrund formar oss, likaså människorna omkring oss och deras attityder. Identiteten kan ses som en process, där det inom gruppen eller individen samtidigt kan förekomma många identiteter som dominerar, beroende på situationen. Det intresserar oss hur individens personliga eller gruppens gemensamma identitet kan ta sig uttryck i konsten.

Hur kan jag ansöka?

Vi bjuder in konstnärer och konstkollektiv som använder olika tekniker att lämna sina ansökningar på finska, svenska eller engelska.

De föreslagna verken ska vara nya eller verk i skissfasen.

Konstnären kan antingen ansöka ensam eller som en del av en arbetsgrupp. Grupperna kan vara multikonstnärliga och verken kan vara flerdelade.

Verk kan föreslås både att ställas ut inomhus och utomhus. Ansökningarna ska lämnas in senast 23.6. kl. 24:

 • -  Ansökningen ska bestå av en (1) pdf-fil och i den ska ingå följande uppgifter:
  o dinakontaktuppgifter,eventuellwebbplatsochCV
  o sammansättningenhoseventuellarbetsgrupp,omarbetsgruppgenomförandeföreslås o berättaomdinkoppling/erakopplingartilldethistoriskaMellerstaÖsterbotten
  o berättahurdetföreslagnaverket/verkenförknippasmedtematidentitet
  o skissbildavdetföreslagnaverket/verkenellerbildavfärsktverkochhurverken

  genomförts, högst fem (5) bilder

 • -  Foga pdf-filen till e-postmeddelandet och skriv i rubrikfältet: Nykytaiteen katselmus och ditt namn / namnet på det konstkollektiv du representerar
 • -  Sänd ansökningen till elina.vuorimies@kokkola.fi

  Mera info

  Mera info om den öppna ansökningen och om den kommande utställningen:

 • Joanna Kurth, museidirektör, tfn. 044 780 9574, joanna.kurth@kokkola.fi
 • Elina Vuorimies, tf utställningsamanuens, tfn 044 780 9478, elina.vuorimies@kokkola.fi