In English below

Etsimme suomessa asuvien ammattitaiteilijoiden teoksia uuden Siimes-nimisen verkkogallerian ja videotaidevuokraamon ensimmäiseen näyttelyyn. Galleriassa esitellään puolivuosittain vaihtuva kuratoitu myyntinäyttely.

Ensimmäisen näyttelyn kuratoriaalinen teema on Kosketus. Kosketuksella voidaan viitata niin teoksen materiaaleihin kuin aihepiireihin. Mikä meitä koskettaa? Millainen materiaalisuus pyytää koskettamaan? Miten taiteen kautta voidaan käsitellä esimerkiksi hoivan, lämpimien arvojen ja queer-huolenpidon ajatuksia?

Ensimmäisen näyttelyn kuraattorina toimii Marianne Savallampi. Siimeksen toimintaa organisoi voittoa tavoittelematon osuuskunta Kulttuuriosuuskunta Makasiini . Galleriaa koordinoivat kuvataiteilija Leena Pukki ja kuvittaja ja graafinen suunnittelija Aunis Ahonen. Gallerian perustamista rahoittaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Tavoitteena on perustaa uudenlainen ammattitaiteilijoita palveleva toimintamalli ja löytää uusia yleisöjä taiteelle. Pyrimme toimimaan mahdollisimman eettisesti niin, että olemme reiluja taiteilijaa kohtaan. Meille tärkeitä arvoja ovat myös ekologisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys. Videotaidevuokraamon tavoitteena on löytää uusia yleisöjä ja kehittää uusi levityskanava mediataiteelle.

Mahdollisista myynneistä gallerian provisio on 35 %. Muita kuluja näyttelyyn osallistumisesta ei ole. Taiteilija sitoutuu toimittamaan teoskuvat gallerialle ja pitämään teoksensa lähetysvalmiina näyttelyn ajan. Tarvittaessa galleria auttaa teosten kuvaamisessa, hakemuksen teoskuvien ei siis tarvitse olla studiolaatuisia.

Etsimme valmiita teoksia, joita tuoda esiin Siimeksen verkkoalustalla. Teokset voivat olla kaksi- tai kolmiulotteisia tai esimerkiksi videotaidetta. Haluamme esitellä taidetta, joka on kriittistä, yllätyksellistä, ajankohtaista ja uusia ajatusväyliä avaavaa.

Lähetä teosehdotuksesi 19.11.2023 mennessä lomakkeella:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfukRKD2D1XtL8UcZbUzT3JjmfXPOBTzoDk10T_ELhixaN9qA/viewform 

Lisätiedot: siimesgalleria@gmail.com Kiitos hakemuksestasi!

Leena, Aunis ja Marianne


***


We are looking for artworks by professional artists based in Finland for the first exhibition of the new online gallery and video art rental shop called Siimes. The gallery presents a curated exhibition that changes every six months.

The curatorial theme of the first exhibition is Touch. Touch can be used to refer to both the materials and subject areas of the work. What touches us? What kind of materiality begs to be touched? How can the ideas of nurturing, soft values and queer caring be handled through art?

The curator of the first exhibition is Marianne Savallampi. The activities of Siimes are organized by the non-profit cooperative Kulttuuriosuuskunta Makasiini . The gallery is coordinated by visual artist Leena Pukki and illustrator and graphic designer Aunis Ahonen. The establishment of the gallery is funded by the Ministry of Education and Culture.

The goal is to establish a new operating model serving professional artists and to find new audiences for art. We try to act as ethically as possible so that we are fair to the artist. Important values for us are also ecology, openness and transparency. The goal of the video art rental shop is to find new audiences and develop a new distribution channel for media art.

The gallery's commission is 35% of possible sales. There are no other costs for participating in the exhibition. The artist undertakes to deliver the artwork to the gallery and to keep their artwork ready for shipment during the exhibition. If necessary, the gallery will help with photographing the works, so the photos in the application do not have to be of studio quality.

We are looking for finished works to present on the Siimes online platform. The works can be two- or three-dimensional or, for example, video art. We want to present art that is critical, surprising, and opens up new avenues of thought.

Submit your artwork proposal by 19 November 2023 using the form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfukRKD2D1XtL8UcZbUzT3JjmfXPOBTzoDk10T_ELhixaN9qA/viewform 

More information: siimesgalleria@gmail.com Thank you for your application!

Leena, Aunis and Marianne