På denna sida hittar du Konstnärsgillet i Finlands dataskyddsbeskrivning och tillgänglighetsutlåtande.

Tillgänglighetsutlåtande

Detta är organisationen Konstnärsgillet i Finland rf:s tillgänglighetsutlåtande.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.artists.fi och har uppdaterats 01.03.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att de offentliga nättjänsterna ska vara tillgängliga.

Tillgängligheten till tjänsten har genomförts av en utomstående sakkunnigorganisation.

Tillgängligheten till digitala tjänster

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

2. Oproportionell börda

Alla bilagor som finns på webbplatsen, såsom PDF-filer, uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven. Bilagorna korrigeras så att de överensstämmer med tillgänglighetskraven senast 30.6.2021, men det kan fortfarande finnas icke tillgängliga filer.

Vid behov kan bilagor och annat material som inte är tillgängligt begäras som en separat tillgänglig version genom att man per e-post kontaktar adressen aaf@artists.fi.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Med e-post

aaf@artists.fi

På annat sätt

Per telefon, kontaktperson:
Kommunikationschef Rosa Kuosmanen
tfn 050 465 3462

 

Tillsynsmyndighet

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. till administratören av webbplatsen. Det kan ta 14 dagar att svara. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnar sig i ett nytt fönster). På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland anges detaljerat hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
tfn, växel 0295 016 000

 

Register- och dataskyddsbeskrivning

Konstnärsgillet i Finland iakttar vid behandlingen av personuppgifter EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”), som trädde i kraft 25.5.2018. Vi behandlar endast sådana personuppgifter vars behandling är motiverad på basis av ett kundförhållande, avtal, användning av en webbplats, lagstadgade skyldigheter eller personens samtycke.

Denna dataskyddsbeskrivning överensstämmer med artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.

Register

Konstnärsgillet i Finlands webbtjänst artists.fi, kund- och intressentgruppsregister

Personuppgiftsansvarig

Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland
FO-nummer: 0117013-2                                             
Stora Robertsgatan 3–5 A 22, 00120 Helsingfors       
E-post: aaf@artists.fi
Telefon: +358 50 5432 545

Person som sköter registerärenden
Verksamhetsledare Annukka Vähäsöyrinki
E-post: 
aaf@artists.fi
Telefon: +358 50 5432 545

 

 

 

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig beroende på person på den registrerades samtycke, avtal eller ett berättigat intresse som den registrerade fått (kundförhållande, medlemskap).

De personuppgifter som samlats in via den blankett för prenumeration av nyhetsbrev som används på vår webbplats baserar sig alltid på den registrerades samtycke (det är frivilligt att använda blanketterna).

I Konstnärsgillet i Finlands intressentgruppsregister förs personuppgifter som hänför sig till föreningens verksamhet. Uppgifterna behandlas i anslutning till produktion av överenskomna tjänster, tillhandahållande av tjänster och produkter till intressentgrupper, utveckling av produkter och tjänster, skötsel och utveckling av förhållandet till intressentgrupper samt för statistiska ändamål.

Uppgifterna kan användas för marknadsföring, direktmarknadsföring och inriktning av marknadsföringen till en person som hör till intressentgruppen. En person har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktar sig till honom eller henne. Förbudet ska framställas skriftligen till den personuppgiftsansvarige.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller automatiserad profilering.

Registrets datainnehåll

I intressentgruppsregistret kan behandlas bl.a. följande uppgifter som behövs med tanke på registrets ändamål: Förnamn, Efternamn, Ställning, Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress), Företag/organisation, Bransch.

Uppgifterna bevaras så länge personen befinner sig i den ställning på basis av vilken hans eller hennes uppgifter har antecknats i registret. Föråldrade uppgifter raderas alltid i slutet av kalenderåret på basis av en persons egen begäran eller på basis av periodiska granskningar.

Genom blanketten för prenumeration av nyhetsbrev insamlas följande personuppgifter som den som prenumererat på nyhetsbrevet har uppgett: namn, organisation, e-postadress, telefonnummer. Vi lagrar personuppgifter som samlats in via prenumerationsblanketterna under den tid som behövs för förmedling av nyhetsbrev.

Dessutom samlar vi med hjälp av analysverktygen på webbplatsen artists.fi in följande anonymiserade personuppgifter:

  • Användnings- och webbläsaruppgifter
  • Identifieringsuppgifter om den använda enheten

Vi samlar in dessa uppgifter för att utveckla vår kommunikation. Vi lagrar anonymiserade personuppgifter som samlats in med hjälp av analys i 38 månader. Anonymiserade uppgifter kan inte kopplas till någon viss person.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade själv eller från offentliga uppgiftskällor.

 

Utlämnande av personuppgifter

Specificerade personuppgifter lämnas inte ut till utomstående, med undantag för sådan överföring av uppgifter för genomförande av nyhetsbrevskommunikation som definieras närmare nedan eller sådan överlåtelse till myndigheter som grundar sig på lag.

Anonymiserade personuppgifter får lämnas ut till tredje part, såsom analyspartner.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Konstnärsgillet i Finland använder i nyhetsbrevskommunikation finska Gruppo Software Oy:s australiska e-posttjänst Campaign Monitor, varvid personuppgifter överförs utanför Europeiska unionen. Personuppgifterna är dock skyddade på det sätt som personuppgiftslagen förutsätter.

Principer för skydd av registret

De specificerade personuppgifterna är tillgängliga endast för den personuppgiftsansvariges personal och underleverantörer. Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att de personer som har rätt att behandla personuppgifter har förbundit sig att iaktta tystnadsplikt eller omfattas av behörig lagstadgad tystnadsplikt.

Registrets innehåll finns i det elektroniska Gruppo-systemet, som är skyddat med lösenord. Behandlingen av datamaterial förutsätter användarnamn som beviljas av administratören. Det elektroniska materialet är tillgängligt endast för den arbetstagare som har rätt till det.

Användning av kakor

På webbplatsen Artists.fi används kakor (cookies). På webbplatsen använder vi analysverktyget Google Analytics, som utnyttjar kakor. Genom att använda kakor följer vi bland annat antalet besökare på vår webbplats och användarnas verksamhet på vår webbplats. Mer information om analysverktyget Google Analytics och kakor

Vi samlar alla kakor som används på webbplatsen anonymt. Via Google Analytics uppföljning av användare ser vi till exempel hur många personer som har besökt webbplatsen och vilka sidor de har besökt, men dessa uppgifter kopplas aldrig till andra register, varvid personuppgifterna förblir anonyma.

Om du vill, kan du blockera användningen av Google Analytics kakor genom att redigera inställningarna i webbläsaren eller alternativt ladda ner en extra del av Google Analytics Opt-out i din webbläsare.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige raderar personuppgifter om den registrerade, om inte lagen förutsätter att personuppgifter bevaras (bl.a. bokföringslagen). När behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett berättigat intresse har den registrerade rätt att motsätta sig behandlingen av sina uppgifter. Om behandlingen av uppgifterna grundar sig på personens samtycke, har personen rätt att återkalla sitt samtycke.

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne som har förts in i Konstnärsgillet i Finlands intressentgruppsregister. Begäran om granskning ska göras skriftligen på adressen Stora Robertsgatan 3–5 A 22, 00120 Helsingfors.

Den personuppgiftsansvarige kontrollerar den registrerades identitet utifrån ett identitetskort med foto efter det att begäran om granskning har inkommit. Granskningen sker i den personuppgiftsansvariges lokaler innan uppgifterna lämnas ut. Den personuppgiftsansvariga svarar kunden inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Den registrerade kan uppdatera sina egna grundläggande uppgifter genom att kontakta Konstnärsgillet i Finland per e-post aaf@artists.fi. Den registrerades identitet kan kontrolleras med hjälp av bakgrundsfrågor.

Till den del den registrerade eller användaren själv kan agera, ska han eller hon utan ogrundat dröjsmål, efter att ha fått kännedom om felet eller, efter att själv ha upptäckt felet, på eget initiativ rätta, radera eller komplettera uppgifter i registret eller uppgifter som strider mot syftet i någon annan tjänst, som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade.

Begäran om rättelse kan också bestyrkas med en undertecknad handling eller på något annat verifierat sätt. Den registrerades identitet kontrolleras utifrån ett identitetsbevis med foto, om det behövs, före korrigeringen eller raderingen.