Koronavirus ja sen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet koskettavat taide- ja kulttuurialaa monin tavoin. Työtilaisuuksien peruuntumiset, näyttelytilojen yleisörajoitukset ja tilanteen synnyttämät muutokset vaikuttavat myös kuvataiteilijoiden työskentelyyn ja toimeentuloon.

Yrittäjänä, y-tunnuksella tai muun työskentelymuodon piirissä työskentelevien taiteilijoiden kannattaa pitää kirjaa kaikista tulonmenetyksistään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana.

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteilijoiden työhön ja sosiaaliturvaan. Infopaketissa käsitellään esimerkiksi sairauspäivärahaa, työttömyyskorvausta, sopimuksia poikkeustilanteissa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyksiä, sekä itsensätyöllistäjän oikeutta korvauksiin tulonmenetystilanteessa.

Ohjeistusta päivitetään muutosten myötä. Viimeisin päivitys 14.6.2021.

Suomen Taiteilijaseuran lakimies Aura Lehtonen neuvoo jäsenjärjestöihimme kuuluvia taiteilijoita puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteystiedot löydät sivuiltamme.


Kokoontumisrajoitukset ja näyttelytoiminta
Työtilaisuuksien peruuntuminen
Näyttelyn siirtyminen tai peruuntuminen
Työttömyyskorvaus
Lomautetun oikeus työttömyysetuuteen
Työtilaisuuksien peruuntumisen kattaminen vakuutuksesta
Tartuntatautipäiväraha
Sairauspäiväraha
Verotus
Residenssit ja apurahat
Yrityksen rahoitus ja lainat
Hyödyllisiä linkkejä


Kokoontumisrajoitukset ja näyttelytoiminta

Koronavirustilanne vaikuttaa kuvataidealan tapahtumiin ja näyttelytilojen aukipitoon.

Tällä hetkellä voimassa on alueellisesta epidemiatilanteesta riippuvia kokoontumisrajoituksia ja suosituksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää sivuilleen tietoa eri alueiden epidemiatilanteesta. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella yli 10 hengen sisätiloissa ja yli 50 hengen ulkotiloissa järjestetyt kokoontumiset eli yleisötilaisuudet ovat kielletty. Yli 10 hengen kokoontumisrajoitus koskee kaikkia tiloja, joissa oleskelee tavanomaisesti vaihteleva määrä henkilöitä ja jotka ovat avoimia yleisölle tiettynä aukioloaikana. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa.

Tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 g mahdollistaa laissa säädettyjen, yli 10 hengen sisätilojen sulkemisen covid-19-epidemian vuoksi enintään kahden viikon ajaksi kerrallaan. Galleriat, taidemuseot tai muut näyttelytilat eivät kuulu tartuntatautilaissa erikseen nimettyihin tiloihin. Näyttelytoimijoita koskevat kuitenkin useat tartuntatautilain pykälät.  Näyttelytoimijoilla on velvollisuus huolehtia kahden metrin turvaväleistä, käsihygieniasta, pintojen siivoamisesta ja muusta yleisön terveysturvallisuudesta. Galleria- ja näyttelyitä järjestävät tahot ovat myös velvollisia tekemään kirjallisen suunnitelman siitä, miten ne varmistavat mm. turvavälien toteutumisen tiloissaan ja estävät asiakkaiden lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä nämä turvavälit mahdollistavat keinot itse. Aluehallintovirasto on tehnyt toimijoiden avuksi suunnitelmapohjan.

Lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä hoitavat alueellisesti aluehallintavirastot (AVI).

Ajantasaisia tietoja voimassaolevista kokoontumisrajoituksista AVI:n sivuilla.

Työtilaisuuksien peruuntuminen

Force majeure -peruste eli ylivoimainen este sopimussuhteissa on lähtökohtaisesti voimassa, jos tapahtuma on peruttu aluehallintoviraston (AVI) päätösten mukaisesti. Kun tilaaja peruu sovittuja tilaisuuksia, tulee tarkasteltavaksi taiteilijan ja tilaajan välinen sopimus, sekä onko ylivoimainen este sovellettavissa tilanteessa. Sopimussuhteesta riippuu, saako taiteilija perutusta tilaisuudesta palkkion vai jääkö korvaus kokonaan saamatta.

Lähtökohta on, ettei sitovaa sopimusta voi perua ilman force majeure -syytä. Yrittäjän roolissa tehdyn sopimuksen tilanteesta ja korvausten maksamisesta tulee ensi sijassa neuvotella oman sopimuskumppanin kanssa. Pääsääntöisesti sopimussuhteessa noudatetaan sitä, mitä force majeure -tilanteista on sopimuksessa sovittu. Mikäli sopimuksessa ei ole mainintaa force majeure -ehdosta, voidaan siihen silti vedota. 

Mikäli peruuntuneesta tapahtumasta on koitunut kuluja taiteilijalle itselleen eikä sopimuskumppani hyvitä näitä kuluja, voi ne ilmoittaa vähennyksinä omassa verotuksessa.

Jos toimeentulo on peruuntumisten takia vaarassa, voi työttömyyskassan jäsenenä kääntyä kassan puoleen. Lisäksi sivutoimisella yrittäjällä on oikeus saada päivärahaa koronaviruksen takia menetetyistä työsuhteisista keikoista. Lähtökohtaisesti päätoimisen yrittäjän ansioon suhteutettu päivärahan saaminen edellyttää kuulumista yrittäjien työttömyyskassaan.

30.6.2021 asti voimassa olevan lain mukaan yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea yritysmuodosta riippumatta, jos koronavirus on heikentänyt yrittäjän toimintaedellytyksiä tai tuloja. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työttömyysturvaa saadakseen.

Työsuhteisella työntekijällä on oikeus palkkaansa enintään 14 päivän ajalta, kun työnteko on estynyt hänestä tai työnantajasta riippumattomasta syystä. Koronaviruspandemia voi olla tämänkaltainen riippumaton syy. Mikäli työn olisi tullut alkaa vasta seuraavien viikkojen aikana, 14 päivän ajanjako lasketaan perutun työn alkamisajankohdasta lähtien. Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa loppuu 14 päivän jälkeen. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus työttömyysetuuteen. Työttömäksi työnhakijaksi tulee ilmoittautua TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä päivänä palkanmaksun päätyttyä.

Näyttelyn siirtyminen tai peruuntuminen

Jos taiteilijan näyttely peruuntuu, keskeytyy tai siirtyy koronaviruksen tai sen leviämisen estämiseksi tehtyjen varotoimenpiteiden vuoksi, taiteilijan tulee olla yhteydessä suoraan galleriaan tai näyttelyn järjestäjään. Suomen Taiteilijaseura suosittelee, että näyttelyn peruuntuessa taiteilijasta riippumattomasta syystä

  1. Mahdolliset, jo ennakkoon maksetut näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle sopimuksen ehdoista riippumatta.
  2. Jo käynnistyneiden, mutta koronan vuoksi keskeytyneiden näyttelyiden näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle peruuntuneiden päivien osalta.

Näihin toimenpiteisiin ovat sitoutuneet myös Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittojen ylläpitämät galleriat. Suomen Taiteilijaseura kannustaa taiteilijoita ja näyttelynjärjestäjiä tapauskohtaisesti sopimaan näyttelyiden siirtojärjestelyistä yhteisen ratkaisun löytämiseksi. Mahdollisessa riitatilanteessa jäsenjärjestöihimme kuuluvat taiteilijat voivat olla yhteydessä seuran lakimieheen.

Työttömyyskorvaus

Työttömäksi jääneen taiteilijan tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. 8.4.2020–30.6.2021 voimassa olevan lain mukaan yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea yritysmuodosta riippumatta, jos koronavirus on heikentänyt yrittäjän toimintaedellytyksiä tai tuloja. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työttömyysturvaa saadakseen. Suomen hallitus on esittänyt, että yrittäjien työmarkkinatukea jatketaan 30.9.2021 asti. Lakiesitystä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa.

Eduskunta hyväksyi 1.6.2020 työttömyysetuuden suojaosan korottamisen 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa tai 279 eurosta 465 euroon neljän viikon aikana. Korotus on väliaikainen ja se on voimassa 1.6.2020–30.6.2021. Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka voit ansaita ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan.

Suomen hallitus päätti jatkaa myös muita työttömyysturvan poikkeuksia kuten liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys, erityisen sovittelujakson ja siihen liittyvän laskennallisen palkan poisto sekä työttömyysetuuden ennakkomaksumahdollisuuden laajennus. Myös lakimuutosten, joilla on nopeutettu työttömyysetuushakemusten käsittelyä työttömyysetuuden ja tulojen sovittelussa, voimassaolo jatkuu 30.6.2021 asti.

Suomen Taiteilijaseuran Kuinka elää kuvataiteella -sivustolla on kattava ohjeistus työttömäksi jäävälle taiteilijalle. Ohjeistusta lukiessa on hyvä tiedostaa, että koronaviruspandemia tuo väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin.

Päätoimisesti itsensä työllistävän ja YEL-vakuutusta maksavan taiteilijan työttömyysturvaan vaikuttaa YEL-työtulon määrä. Esimerkiksi YEL-työtulon on vuonna 2021 oltava 13 247 €, jotta yrittäjän asemassa olevalla taiteilijalla olisi mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Työttömyyspäivärahan saamisen yhtenä edellytyksenä on, että yrittäjätoiminta on ollut työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla olennaista ja työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehto täyttyy, jos yrittäjän YEL-työtulo on vähintään 13 247 euroa vuodessa vuonna 2021 ja hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana. Jos työssäoloehto ei täyty tai YEL-työtulo on tätä pienempi, yrittäjänä toimivalla taiteilijalla on kuitenkin oikeus Kelan maksamaan väliaikaiseen työmarkkinatukeen.

Sivutoimisesti itsensä työllistäneellä taiteilijalla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Lomautetun oikeus työttömyysetuuteen

Lomautettuihin sovelletaan työttömyysturvalain normaaleja säännöksiä 1.1.2021 alkaen. Lomautetun oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan tai opintojen estämättä päättyi 13.12.2020.

Työtilaisuuksien peruuntumisen kattaminen vakuutuksesta

Ammatillisiin vahinkoihin liittyvä vakuutus tulisi olla taiteilijalla itsellään tai hänen sopimuskumppanillaan. Työn tilaajalta voi tiedustella, korvaako heidän vakuutuksensa syntyneitä kuluja.  Force majeure -tilanteista aiheutuneita kuluja vakuutukset kattavat harvoin. Poikkeuksen muodostaa esimerkiksi epidemiaan liittyvä keskeytysvakuutus ja peruuntunut työtilaisuus näkyy liikevaihdon menetyksenä. Tällöin korvausta voi hakea keskeytysvakuutuskatteen menetyksestä.

Tartuntapäivärahan hakeminen karanteenin vuoksi

Yrittäjä, joka on määrätty tartuntataudin leviämisen estämiseksi pois työstä, eristettäväksi tai karanteeniin on oikeutettu saamaan tältä ajalta Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa. Karanteenimääräys on henkilökohtainen ja sen tekee lääkäri. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsi on määrätty karanteeniin, eikä huoltaja voi tästä syystä tehdä työtään.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Poikkeuksellisesti kyseeseen voi tulla työsopimustilanteissa työehtosopimuksen mukainen sairausloma-ajan palkka.

Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen karanteenista. Ansionmenetyksen määrä on osoitettava kirjallisesti. Peruuntuneista töistä ja tilaisuuksista on tullut etukäteen kirjallisesti sopia ja peruuntumisilmoitus tulee myös olla kirjallinen. Päivärahaa ei makseta kuitenkaan loman ajalta.

Kela voi maksaa päivärahaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.

Lue lisää Kelan sivuilta

Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Lisätieto sairauspäivärahasta löytyy Kelan sivulta.

Verotus

Verohallinto on selvittämässä helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Verohallinnon sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa tilanteesta.

Lisäksi verohallinto tehostaa muun muassa alv-palautusten käsittely aikoja, maksujärjestelyitä, ennakkoverojen muutoksia, myöhästymismaksujen perimättä jättämisiä ja veroilmoitusten lisäajan hakemuksia.

Verottaja on tarjonnut mahdollisuuden hakea yrityksen veroilmoitukselle lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen.

Verottaja on tarjonnut myös lisää maksuaikaa henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille. Jos sinulla on maksuvaikeuksia tai ongelmia maksaa verot määrätyssä ajassa, voit hakea maksujärjestelyä.

Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Maksujärjestelyn ehtoja noudattamalla Verohallinto ei myöskään lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon.

Maksujärjestelyyn voi hakea täältä: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/maksuvaikeudet/maksujarjestely/

Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Verottaja on myös antanut ohjeistuksen, miten ilmoittaa somealustoilta, striimauksesta tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista kertyvät tulot. Lisätietoa verottajan sivuilla.

Residenssit ja apurahat

Jos virusepidemia estää tai hankaloittaa työntekoa, apurahalla työskentelevien taiteilijoiden on hyvä olla yhteydessä suoraan apurahan myöntäneeseen organisaatioon ja selvittää suositus matka- tai työskentelyapurahan käyttämisestä poikkeustilanteessa. Moni rahoittaja on jo tarjonnut joustoa apurahojen käytön ja hankesuunnitelmien osalta. Residenssien osalta tilanne vaihtelee.

Epidemian takia menetetyistä konferenssimaksuista, matkakuluista ja muista kuluista kannattaa olla yhteydessä suoraan siihen tahoon, jolle maksut on maksettu. Lisäksi kannattaa tarkistaa, ovatko esimerkiksi lento- ja autovuokrayritykset asettaneet uusia peruutus- ja muita ehtoja tässä tilanteessa ja myöntänyt jo ostetuille lipuille muutosoikeuden.

Apurahoista maksettaviin Mela-maksuihin voi saada lykkäystä. Lue lisää Melan sivuilta. Lisäksi MELA on kerännyt tietoa liittyen koronavirukseen ja apurahansaajan vakuuttamiseen.

Kokoamme erilaisia koronavirustilanteeseen liittyviä apurahoja, avustuksia ja tukimuotoja ilmoitustaulumme koronatuki-kategorian alle.

Yrityksen rahoitus ja lainat

Valtion kustannustuen kolmas hakukierros yrittäjien haettavaksi on alkanut. Tukea voi hakea 27.4.—23.6.2021 klo 16.15 asti. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille ja liiketoimintaa harjoittaville säätiöille sekä yhdistyksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronan vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Yrityksellä tulee olla tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa ja sen liikevaihto on tullut laskea yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.

Useat pankit ovat myös reagoineet yrittäjien ja itsensätyöllistäjien tulonmenetyksiin helpottamalla ja pidentämällä esimerkiksi lainan tai vuokrien maksuaikatauluja. Sekä yksityishenkilöiden, yrittäjien että itsensätyöllistäjiien kannattaa tiedustella omasta pankistaan tai omalta vuokranantajaltaan mahdollisista rahoitustarpeista ja muutoksista nykyisiin maksuohjelmiin.

Myös erilaiset säätiöt, organisaatiot ja toimijat pohtivat erilaisia keinoja tukea koronan vuoksi vaikeutunutta taloustilannetta. Kokoamme erilaisia koronavirustilanteeseen liittyviä apurahoja, avustuksia ja tukimuotoja ilmoitustaulumme koronatuki-kategorian alle.

Useimmat työeläkeyhtiöt ovat linjanneet, että YEL-vakuutusta maksavien on mahdollista saada koronatilanteen vuoksi lisää maksuaikaa eläkemaksuihin. Maksuajan sopimiseksi tulee olla yhteydessä työeläkeyhtiöön.

Hyödyllisiä linkkejä

KELAN yleissivu: https://www.kela.fi/korona

MELA: https://www.mela.fi/hyva-tietaa/koronavirus-ja-mela-turva/

TAKU: http://taku.fi/usein-kysytyt-kysymykset-koronavirus-ja-toiden-peruuntuminen/

TEME: https://www.teme.fi/fi/miten-koronavirus-vaikuttaa-tyoelamaan/

THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Suomen Yrittäjät: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Työ- ja elinkeinoministeriö: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan