Koronavirus ja sen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet ovat koskettaneet taide- ja kulttuurialaa monin tavoin. Tilanteen synnyttämät muutokset vaikuttavat myös kuvataiteilijoiden työskentelyyn ja toimeentuloon.

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteilijoiden työhön ja sosiaaliturvaan. Infopaketissa käsitellään esimerkiksi sairauspäivärahaa, työttömyyskorvausta, sopimuksia poikkeustilanteissa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyksiä sekä itsensätyöllistäjän oikeutta korvauksiin tulonmenetystilanteessa.

Ohjeistusta päivitetään muutosten myötä. Viimeisin päivitys 18.10.2021.

Suomen Taiteilijaseuran lakimies Aura Lehtonen neuvoo jäsenjärjestöihimme kuuluvia taiteilijoita puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteystiedot löydät sivuiltamme.


Kokoontumisrajoitukset ja näyttelytoiminta
Työtilaisuuksien peruuntuminen
Näyttelyn siirtyminen tai peruuntuminen
Työttömyyskorvaus
Työtilaisuuksien peruuntumisen kattaminen vakuutuksesta
Tartuntatautipäivärahan hakeminen karanteenin vuoksi
Sairauspäiväraha
Verotus
Residenssit ja apurahat
Yrityksen rahoitus ja lainat
Hyödyllisiä linkkejä


Kokoontumisrajoitukset ja näyttelytoiminta

Kokoontumisrajoitukset Suomessa ovat päättyneet 30.9.2021. Edelleen on voimassa alueellisesta epidemiatilanteesta riippuvia rajoituksia ja suosituksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää sivuilleen tietoa eri alueiden epidemiatilanteesta.

Kuvataidealan tapahtumien järjestämistä ja näyttelytilojen aukipitoa ei rajoiteta tällä hetkellä. Jos uusia rajoituksia tulee voimaan, toimijat voivat edellyttää koronapassia vaihtoehtona rajoituksille. Lisätietoa koronapassista Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.

Lisäksi koko Suomessa ovat edelleen voimassa tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Ajankohtaista tietoa hygieniavaatimuksista AVI:n sivuilla.

Työtilaisuuksien peruuntuminen

Force majeure -peruste eli ylivoimainen este sopimussuhteissa on lähtökohtaisesti voimassa, jos tapahtuma on peruttu aluehallintoviraston (AVI) päätösten mukaisesti. Kun tilaaja peruu sovittuja tilaisuuksia, tulee tarkasteltavaksi taiteilijan ja tilaajan välinen sopimus, sekä onko ylivoimainen este sovellettavissa tilanteessa. Sopimussuhteesta riippuu, saako taiteilija perutusta tilaisuudesta palkkion vai jääkö korvaus kokonaan saamatta.

Lähtökohta on, ettei sitovaa sopimusta voi perua ilman force majeure -syytä. Yrittäjän roolissa tehdyn sopimuksen tilanteesta ja korvausten maksamisesta tulee ensi sijassa neuvotella oman sopimuskumppanin kanssa. Pääsääntöisesti sopimussuhteessa noudatetaan sitä, mitä force majeure -tilanteista on sopimuksessa sovittu. Mikäli sopimuksessa ei ole mainintaa force majeure -ehdosta, voidaan siihen silti vedota. 

Mikäli peruuntuneesta tapahtumasta on koitunut kuluja taiteilijalle itselleen eikä sopimuskumppani hyvitä näitä kuluja, voi ne ilmoittaa vähennyksinä omassa verotuksessa.

Jos toimeentulo on peruuntumisten takia vaarassa, voi työttömyyskassan jäsenenä kääntyä kassan puoleen. Lisäksi sivutoimisella yrittäjällä on oikeus saada päivärahaa koronaviruksen takia menetetyistä työsuhteisista keikoista. Lähtökohtaisesti päätoimisen yrittäjän ansioon suhteutettu päivärahan saaminen edellyttää kuulumista yrittäjien työttömyyskassaan.

30.11.2021 asti voimassa olevan lain mukaan yrittäjät ovat oikeutettuja Kelan työmarkkinatukeen yritysmuodosta riippumatta, mikäli yrityksen tulot ovat laskeneet koronapandemian myötä alle 1090 euroon kuukaudessa tai päätoiminen työskentely on koronasta johtuen estynyt. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työttömyysturvaa saadakseen.

Työsuhteisella työntekijällä on oikeus palkkaansa enintään 14 päivän ajalta, kun työnteko on estynyt hänestä tai työnantajasta riippumattomasta syystä. Koronaviruspandemia voi olla tämänkaltainen riippumaton syy. Mikäli työn olisi tullut alkaa vasta seuraavien viikkojen aikana, 14 päivän ajanjako lasketaan perutun työn alkamisajankohdasta lähtien. Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa loppuu 14 päivän jälkeen. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus työttömyysetuuteen. Työttömäksi työnhakijaksi tulee ilmoittautua TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä päivänä palkanmaksun päätyttyä.

Näyttelyn siirtyminen tai peruuntuminen

Jos taiteilijan näyttely peruuntuu, keskeytyy tai siirtyy koronaviruksen tai sen leviämisen estämiseksi tehtyjen varotoimenpiteiden vuoksi, taiteilijan tulee olla yhteydessä suoraan galleriaan tai näyttelyn järjestäjään. Suomen Taiteilijaseura suosittelee, että näyttelyn peruuntuessa taiteilijasta riippumattomasta syystä

  1. Mahdolliset, jo ennakkoon maksetut näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle sopimuksen ehdoista riippumatta.
  2. Jo käynnistyneiden, mutta koronan vuoksi keskeytyneiden näyttelyiden näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle peruuntuneiden päivien osalta.

Näihin toimenpiteisiin ovat sitoutuneet myös Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittojen ylläpitämät galleriat. Suomen Taiteilijaseura kannustaa taiteilijoita ja näyttelynjärjestäjiä tapauskohtaisesti sopimaan näyttelyiden siirtojärjestelyistä yhteisen ratkaisun löytämiseksi. Mahdollisessa riitatilanteessa jäsenjärjestöihimme kuuluvat taiteilijat voivat olla yhteydessä seuran lakimieheen.

Työttömyyskorvaus

Työttömäksi jääneen taiteilijan tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti ilmoittautumista edeltäneille päiville. 8.4.2020–30.11.2021 voimassa olevan lain mukaan yrittäjät voivat saada Kelasta maksettua väliaikaisesti työmarkkinatukea yritysmuodosta riippumatta, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

  • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
  • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työttömyysturvaa saadakseen.

Eduskunta hyväksyi 1.6.2020 työttömyysetuuden suojaosan korottamisen 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa tai 279 eurosta 465 euroon neljän viikon aikana. Korotus on väliaikainen ja se on voimassa 1.6.2020–30.11.2021. 500 €:n suojaosa on siten voimassa, kun hakujakso alkaa viimeistään 30.11.2021. Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka voit ansaita ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan.

Suomen hallitus päätti jatkaa myös muita työttömyysturvan poikkeuksia kuten liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys ja lomautettujen opintoja koskevat muutokset. Työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset löytyvät koostettuna TYJ:n sivuilta

Suomen Taiteilijaseuran Kuinka elää kuvataiteella -sivustolla on kattava ohjeistus työttömäksi jäävälle taiteilijalle. Ohjeistusta lukiessa on hyvä tiedostaa, että koronaviruspandemia tuo väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin.

Päätoimisesti itsensä työllistävän ja YEL-vakuutusta maksavan taiteilijan työttömyysturvaan vaikuttaa YEL-työtulon määrä. Esimerkiksi YEL-työtulon on vuonna 2021 oltava 13 247 euroa, jotta yrittäjän asemassa olevalla taiteilijalla olisi mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Työttömyyspäivärahan saamisen yhtenä edellytyksenä on, että yrittäjätoiminta on ollut työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla olennaista ja työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehto täyttyy, jos yrittäjän YEL-työtulo on vähintään 13 247 euroa vuodessa vuonna 2021 ja hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana. Jos työssäoloehto ei täyty tai YEL-työtulo on tätä pienempi, yrittäjänä toimivalla taiteilijalla on kuitenkin oikeus Kelan maksamaan väliaikaiseen työmarkkinatukeen.

Sivutoimisesti itsensä työllistäneellä taiteilijalla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Työtilaisuuksien peruuntumisen kattaminen vakuutuksesta

Ammatillisiin vahinkoihin liittyvä vakuutus tulisi olla taiteilijalla itsellään tai hänen sopimuskumppanillaan. Työn tilaajalta voi tiedustella, korvaako heidän vakuutuksensa syntyneitä kuluja.  Force majeure -tilanteista aiheutuneita kuluja vakuutukset kattavat harvoin. Poikkeuksen muodostaa epidemiaan liittyvä keskeytysvakuutus. Jos peruuntunut tapahtuma näkyy liikevaihdon menetyksenä, korvausta voi hakea keskeytysvakuutuskatteen menetyksestä.

Tartuntatautipäivärahan hakeminen karanteenin vuoksi

Yrittäjä, joka on määrätty tartuntataudin leviämisen estämiseksi pois työstä, eristettäväksi tai karanteeniin on oikeutettu saamaan tältä ajalta Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa. Karanteenimääräys on henkilökohtainen ja sen tekee lääkäri. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsi on määrätty karanteeniin, eikä huoltaja voi tästä syystä tehdä työtään.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Poikkeuksellisesti kyseeseen voi tulla työsopimustilanteissa työehtosopimuksen mukainen sairausloma-ajan palkka.

Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen karanteenista. Ansionmenetyksen määrä on osoitettava kirjallisesti. Peruuntuneista töistä ja tilaisuuksista on tullut etukäteen kirjallisesti sopia ja peruuntumisilmoitus tulee myös olla kirjallinen. Päivärahaa ei makseta kuitenkaan loman ajalta.

Kela voi maksaa päivärahaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.

Lue lisää Kelan sivuilta

Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Lisätieto sairauspäivärahasta löytyy Kelan sivulta.

Verotus

Koronatilanteen takia Verohallinto on tehostanut esimerkiksi alv-palautusten käsittelyaikoja.

Jos sinulla tai yritykselläsi on maksuvaikeuksia, maksun viivästyskorot voidaan erityisestä syystä jättää perimättä esimerkiksi silloin, jos sairaus on estänyt maksamisen eräpäivänä. Voit tehdä asiasta pyynnön OmaVerossa.

Jos et pysty maksamaan veroa määrätyssä ajassa, voit saada lisää maksuaikaa hakemalla maksujärjestelyä. Jos noudatat maksujärjestelyn ehtoja, Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon. Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Ohjeet maksujärjestelyn hakemiseen löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Verottaja on lisäksi antanut ohjeistuksen somealustoilta, striimauksesta tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista kertyvien tulojen ilmoittamisesta. Lisätietoa verottajan sivuilla.

Residenssit ja apurahat

Jos virusepidemia estää tai hankaloittaa työntekoa, apurahalla työskentelevien taiteilijoiden on hyvä olla yhteydessä suoraan apurahan myöntäneeseen organisaatioon ja selvittää suositus matka- tai työskentelyapurahan käyttämisestä poikkeustilanteessa. Moni rahoittaja on jo tarjonnut joustoa apurahojen käytön ja hankesuunnitelmien osalta. Residenssien osalta tilanne vaihtelee.

Epidemian takia menetetyistä konferenssimaksuista, matkakuluista ja muista kuluista kannattaa olla yhteydessä suoraan siihen tahoon, jolle maksut on maksettu. Lisäksi kannattaa tarkistaa, ovatko esimerkiksi lento- ja autovuokrayritykset asettaneet uusia peruutus- ja muita ehtoja tässä tilanteessa ja myöntänyt jo ostetuille lipuille muutosoikeuden.

Mela on kerännyt tietoa liittyen koronavirukseen ja apurahansaajan vakuuttamiseen.

Yrityksen rahoitus ja lainat

Useat pankit ovat myös reagoineet yrittäjien ja itsensätyöllistäjien tulonmenetyksiin helpottamalla ja pidentämällä esimerkiksi lainan tai vuokrien maksuaikatauluja. Sekä yksityishenkilöiden, yrittäjien että itsensätyöllistäjiien kannattaa tiedustella omasta pankistaan tai omalta vuokranantajaltaan mahdollisista rahoitustarpeista ja muutoksista nykyisiin maksuohjelmiin.

Useimmat työeläkeyhtiöt ovat linjanneet, että YEL-vakuutusta maksavien on mahdollista saada koronatilanteen vuoksi lisää maksuaikaa eläkemaksuihin. Maksuajan sopimiseksi tulee olla yhteydessä työeläkeyhtiöön.

Hyödyllisiä linkkejä

Kela: Ajankohtaista koronatilanteesta

Mela: Koronavirus ja Mela-turva

Teme: Miten koronavirus vaikuttaa työelämään?

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta

Suomen Yrittäjät: Kaikki koronasta yrittäjille

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan