Lausunnot ovat yksi väylä vaikuttaa kuvataiteen alaa koskevaan päätöksentekoon. Lausunnoilla otamme kantaa kuvataiteen alaa tai taiteilijoiden työtä koskevaan lainsäädäntöön tai päätöksentekoon niiden valmisteluvaiheessa. Lausuntomme päivittyvät tälle sivulle.

Lausunto te­ki­jänoi­keu­det, digitaalisuus ja tekoäly kult­tuu­ri­po­liit­ti­ses­sa selonteossa

12.4.2024

Lausunto STM:lle te­ki­jänoi­keus­kor­vaus­ten vaikutuksesta työt­tö­myy­se­tuuk­siin

23.11.2022

Lausunto si­vis­tys­va­lio­kunnal­le HE:sta valtion rahoituksesta kansallisille tai­de­lai­tok­sil­le

8.11.2022

STS:n, Suomen Museoliiton ja Ornamon lausunto näyt­te­ly­palk­kio­mal­lia koskien (hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022)

1.11.2021

Kommentti Cuporen tut­ki­mus­ra­port­tiin: Suomalaisten näkemykset te­ki­jänoi­keus­jär­jes­tel­mäs­tä

16.11.2020

Alakohtainen liite yleisohjeeseen – Taideteosten myynti. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

24.9.2020

Esitys maa­ta­lou­sy­rit­täjän työtapaturma- ja am­mat­ti­tau­ti­lain 148 §:n muuttamisesta

16.8.2019

OKM:n selvitykseen taiteen perusopetuksen ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mis­tar­peis­ta

9.4.2019

Taide- ja tai­tei­li­ja­po­li­tii­kan suuntaviivat –työryhmän esitys taide- ja tai­tei­li­ja­po­li­tii­kan keskeisiksi tavoitteiksi

7.2.2019