Apurahan saamisella ja apurahakauden päättymisellä voi olla vaikutusta taiteilijan työttömyysetuuksiin.

Työttömyyden alkaminen apurahakauden jälkeen

Apurahatyöskentely elinkustannuksiin tarkoitetun, yli 4 kk kestävän apurahan turvin on yksi yrittäjyyteen rinnastettava, omassa työssä työskentelemisen muoto, ja tällaisen työskentelyn päätyttyä taiteilijalla voi olla oikeus työttömyysetuuteen.

Työttömäksi apurahakauden jälkeen jäävän taiteilijan tulee hakeutua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että taiteilija on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä.

Työskentely apurahakauden jälkeen voi olla myös sivutoimista, jolloin taiteilijalla voi olla oikeus soviteltuun etuuteen. Päätoimista taiteilijatoiminta on apurahakauden jälkeen silloin, kun toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Päätoimisuudesta ja sivutoimisuudesta on Kuinka elää kuvataiteella –sivustolla erillinen ohje.

Apurahan saaminen työttömyyden aikana

Taiteilija voi työttömyyden aikana saada apurahan erilaisiin tarkoituksiin. Työskentelyapuraha, joka on tarkoitettu päätoimiseen taiteelliseen työskentelyyn, estää työttömyysetuuden. Muiden apurahojen osalta oikeus työttömyysetuuksiin arvioidaan tapauskohtaisesti. Kaikki saadut apurahat tulee ilmoittaa TE-toimistolle.

Jos työttömälle työnhakijalle myönnetään apuraha hänen ollessaan työttömänä, katsotaan työskentely aloitetuksi sinä päivänä, jona apuraha on ollut nostettavissa, ellei hakija osoita, että apurahatyöskentelyn aloittamiselle on olemassa hänestä riippumaton este.

Muuna selvityksenä apurahakauden alkamisesta voidaan pitää esimerkiksi seuraavia:

  • apurahan myöntäjän ilmoittamaa apurahan alkamispäivää,
  • työkyvyttömyyttä,
  • projektista vetovastuussa olevan tahon antamaa todistusta aloitusajankohdan myöhentymisestä,
  • kutsujan todistusta vierailuajankohdasta tai
  • tiettyä ulkomailla tehtävää työskentelyjaksoa.

Apurahatyöskentelyn katsotaan alkavan siitä hetkestä, kun taiteilija ilmoittaa aloittavansa työn tekemisen apurahalla.

Pitkissä työskentelyapurahoissa (yli 4 kk:n mittaiset apurahat) apurahakausi määräytyy kuitenkin MYEL-vakuutusvelvollisuuden alkamisesta. 

Apurahakauden alkamisen ja keston osalta rahoittajan ilmoitus on ensisijainen. Jos apurahapäätöksessä on määritelty apurahan kesto kuukausina, lasketaan kesto täysinä kuukausina apurahatyöskentelyn aloittamisesta. 

Hakija voi osoittaa apurahakauden keston myös muulla, eläkelaitoksesta saadulla ilmoituksella vakuutuskauden kestosta. Mikäli apurahakautta ei ole rahoitus- tai vakuutuspäätöksellä määritelty, arvioidaan apurahakausi jakamalla saatu apuraha valtion taiteilija-apurahan kuukausimäärällä. 

Taiteen edistämiskeskus vahvistaa taiteilija-apurahan suuruuden vuosittain. Voit tarkistaa taiteilija-apurahan kuukausimäärän Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Apurahan kuukausittainen määrä voi käytännössä olla suurempi kuin verottoman apurahan määrä, mutta kesto otetaan huomioon ainoastaan apurahan maksajan ilmoituksen perusteella.