Viivi Kuosa

Työttömyysturvaan ja muuhun sosiaaliturvaan on tulossa useita muutoksia ja leikkauksia vuoden 2024 aikana. Lakimuutokset vaikuttavat myös monien taiteilijoiden toimeentuloon. Suomen Taiteilijaseuran juristi Viivi Kuosa avaa, mitä muutokset tarkoittavat ja milloin ne astuvat voimaan.

Hallitusohjelmassa on suunniteltu useita leikkauksia sosiaaliturvaan. Eduskunta on joulukuussa hyväksynyt ensimmäisen kahdesta työttömyysturvaa koskevasta lakimuutoskokonaisuudesta sekä asumistukea koskevat muutokset, jotka tulevat voimaan tammi-syyskuun 2024 aikana.

Toinen hallituksen esitys työttömyysturvan muutoksista on tarkoitus antaa helmikuussa 2024. Seuraamme lainvalmistelua ja tiedotamme tulevista muutoksista, kun tarkempaa tietoa niiden sisällöstä ja aikataulusta on saatavilla.

Lakimuutokset vaikuttavat myös monien taiteilijoiden toimeentuloon heikentävästi. Taiteilijaseura on yhtynyt valtakunnallisen taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artisin lausuntoihin (linkit kirjoituksen lopussa) muutoksista ja jatkaa vaikuttamistyötä, kun tulevia lakimuutoksia valmistellaan.


Työttömyysturva

Työttömyysturvan omavastuuaika pitenee kahdella päivällä. Työttömyysturvan omavastuuajan pituus on seitsemän päivää, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Omavastuuaika määrittää, milloin työttömyysetuutta voidaan alkaa maksaa työttömyyden alkamisen jälkeen. Aiempi viiden päivän omavastuuaika on vastannut kokonaan työttömällä henkilöllä viikkoa, sillä lauantai- ja sunnuntaipäiviä ei lasketa mukaan omavastuuaikaan. Uusi seitsemän päivän omavastuuaika vastaa noin puoltatoista viikkoa.
 

Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus jaksotetaan, jos työsuhde päättyy 1.1.2024 tai myöhemmin. Jaksotus siirtää etuusoikeuden alkamista.

Jos työttömäksi jäävällä on yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu lomakorvaus siirtää työttömyysetuuden maksamista eteenpäin. Tätä kutsutaan lomakorvauksen jaksottamiseksi.

Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa, vaan omavastuuaika alkaa mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen.

Lomakorvauksen jaksotuksen vaikutus riippuu siitä, kuinka paljon pitämätöntä lomaa henkilöllä on. Lomakorvaus jaksotetaan työttömyyden alussa seuraavasti:

Palkkatyöstä saatu lomakorvaus jaettuna työn keskimääräisellä päiväpalkalla
 = niiden päivien lukumäärä, jotka siirtävät työttömyystukioikeuden alkamista eteenpäin.
 

Työttömyysetuuden sovittelusta poistetaan 300 euron suojaosa. Suojaosaa ei oteta huomioon laskettaessa työttömyysetuuden määrää, jos etuuden hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka työttömyysturvaa saava voi ansaita ilman, että se vähentää työttömyysturvaa. Nykyisin työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että työtulo vähentää työttömyysetuuden määrää. Muutos vaikuttaa työttömiin, jotka saavat soviteltua työttömyysetuutta. Muutoksen seurauksena suojaosaa ei enää huomioida, vaan työtulo laskee työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden.
 

Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan 1.4.2024 alkaen.

Lapsikorotuksia maksetaan vuonna 2024 vain tammi-maaliskuussa. Lapsikorotuksia ei makseta työttömyyspäiviltä 1.4.2024 tai sen jälkeen. Muutos koskee työttömiä, joilla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia.


Palkansaajan työssäoloehto pitenee 12 kuukauteen ja alkaa kertyä palkan määrän perusteella 2.9.2024 alkaen.

Palkansaajan työssäoloehto pitenee noin kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen.

Lisäksi työssäoloehto alkaa kertyä kalenterikuukauden aikana maksetun palkkatulon perusteella. Nykyisin työssäoloehtoa kertyy työajan perusteella sellaisista kalenteriviikoista, joiden aikana palkansaaja on työskennellyt vähintään 18 tuntia. Jatkossa työssäoloehtoa kertyy aina yksi kuukausi, jos kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo on vähintään 930 euroa. Työssäoloehtoa voi jatkossa kertyä myös puolikkaita kuukausia silloin, kun kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo on vähintään 465 mutta alle 930 euroa.

Työssäoloehdon tarkastelujakso säilyy ennallaan eli 28 kuukaudessa.

Jos palkansaajan työssäoloehto täyttyy viimeistään sunnuntaina 1.9.2024, sovelletaan ennen 2.9.2024 voimassa olevia säännöksiä työssäoloehdosta.

Palkansaajan työssäoloehdon täyttävällä työttömällä on oikeus ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan.

Muu sosiaaliturva

Kansaneläkeindeksi jäädytetään 1.1.2024, jolloin useat etuudet eivät nouse kuluttajahintojen nousun myötä vaan niiden määrät jäävät vuoden 2023 tasoon.

Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen tarkoittaa sitä, että etuudet eivät joitain poikkeuksia lukuun ottamatta nouse kuluttajahintojen nousun myötä. Vuosien 2024–2027 aikana indeksikorotuksia tehdään vain osaan Kelan maksamista etuuksista.

Jos indeksijäädytys kuitenkin seuraavina vuosina ylittää ylärajan eli vähentää etuuksien reaalista tasoa yli 10,2 %, etuuksien määriin tehdään taas normaalit indeksitarkistukset.

Indeksijäädytys koskee seuraavia etuuksia:

 • työmarkkinatuki ja peruspäiväraha
 • lastenhoidon tuet
 • opintoraha
 • kuntoutusrahan ja sairausvakuutuksen päivärahan vähimmäismäärät (sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, erityishoitoraha, luovutuspäiväraha).

Indeksijäädytys ei koske seuraavia etuuksia:

 • kansaneläke
 • takuueläke
 • perhe-eläke
 • vammaisetuudet
 • toimeentulotuen perusosa
 • elatustuki.

 

Yleistä asumistukea heikennetään. Suurin osa muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 ja vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

Yleiseen asumistukeen on tulossa seuraavia muutoksia 1.4.2024 alkaen:

 • 300 euron ansiotulovähennys eli suojaosa poistetaan. Jatkossa ansiotulovähennystä ei tehdä, vaan asumistukeen vaikuttavien tulojen määrää laskettaessa huomioidaan kaikki ansiotulot.
 • Perusomavastuu korotetaan 42 prosentista 50 prosenttiin.
 • Asumismenojen korvaustaso laskee 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttyjen asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Jatkossa aiempaa suurempi osuus asumismenoista jää ruokakunnan itse maksettavaksi.
 • Kuntaryhmät 1 ja 2 yhtenäistetään, jolloin helsinkiläisten asumistuki heikkenee.

Lisäksi omistusasunnon asumismenoihin ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen.


Hallitusohjelma sisältää kirjaukset, joiden mukaan yleisessä asumistuessa otettaisiin käyttöön varallisuusraja ja yrittäjän asumistuen arvioinnin perusteeksi otettaisiin YEL-työtulon sijaan yrittäjän todelliset tulot. Kyseisten lakimuutosten valmistelua ei ole vielä käynnistetty, joten ne eivät ole tulossa voimaan vuonna 2024

 

Linkit:

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2024

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024, ja sen maksaminen omistusasuntoihin päättyy vuonna 2025

Forum Artisin lausunto työttömyysturvan muutoksista

Forum Artisin lausunto asumistuen muutoksista