Päätoimisesti työllistyvällä henkilöllä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Sivutoimisesti työllistyvällä sen sijaan voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan.

Soviteltua päivärahaa maksetaan, jos henkilö vastaanottaa osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, tai saa tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Osa-aikatyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtävää työtä, jossa työaika on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän kokonaistyöajasta.

Yritystoiminta tai oma työ katsotaan sivutoimiseksi, jos yritystoiminnan tai oman työn vaatima työmäärä on niin vähäinen, ettei se ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Sivutoimisuuden osalta ratkaisun tekee TE-toimisto.

Työtön työnhakija voi ansaita kuukaudessa ns. suojaosan verran ilman, että ansiot vähentävät työttömyysturvan määrää. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa (2023) tai 279 euroa neljän viikon ajanjakson aikana. Jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. 

 

Työttömyysajan ansiotulot tulee ilmoittaa Kelaan/työttömyyskassaan, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan.

Sovitellun työttömyysetuuden laskennassa käytetään sovittelujaksoksi nimettyä ajanjaksoa, jolla ansaitut työtulot lasketaan yhteen sovitellun työttömyysetuuden määrittelemiseksi. Sovittelujakson pituus riippuu palkanmaksukaudesta ja on joko kuukausi tai neljä viikkoa.

Sovittelussa tulona otetaan huomioon palkka tai muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on saatu korvauksena työstä. Työtuloksi katsottavana ansiotulona pidetään sovittelussa palkan lisäksi esimerkiksi rojalteja ja tekijänoikeuskorvauksia, palkkaan rinnastettavia palkkioita ja yritystoiminnasta saatavaa ansiotuloa. Sen sijaan esimerkiksi verottomat stipendit ja apurahat tai luottamustoimista maksettavat palkkiot eivät vaikuta työtulon määrään.

Sovitellun työttömyyspäivärahan määrä lasketaan siten, että suojaosan ylittävistä tuloista puolet vähennetään täysimääräisestä päivärahasta:

 

Kuukauden sovittelujakso: täysi päiväraha – (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän päiväraha 
 
Neljän viikon sovittelujakso: täysi päiväraha – (0,5 x [palkka-279] / 20) = 1 päivän päiväraha 

 

Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Jos päivärahan laskennassa on käytetty esimerkiksi 2 000 euron kuukausituloa, maksetaan soviteltua päivärahaa enintään niin paljon, että työtulon ja päivärahan yhteismäärä on 2 000 euroa.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä (5 pv/kalenteriviikko), ellei maksamiselle ole muita esteitä.

 LINKIT
KELA – omat tulot vaikuttavat
TYJ – työtulon vaikutus ansiopäivärahaan