Päätoimisesti työllistyvällä henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysturvaan. Sivutoimisesti työllistyvällä sen sijaan voi olla oikeus soviteltuun työttömyystukeen. Sovittelu tarkoittaa sitä, että työttömyystuki pienenee saatujen ansiotulojen mukaan.

Soviteltua työttömyystukea maksetaan, jos henkilö vastaanottaa osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai saa tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Osa-aikatyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtävää työtä, jossa työaika on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän kokonaistyöajasta.

Yritystoiminta tai oma työ katsotaan sivutoimiseksi, jos yritystoiminnan tai oman työn vaatima työmäärä on niin vähäinen, ettei se ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Sivutoimisuuden osalta ratkaisun tekee TE-toimisto.

Työttömyysturvassa ollut 300 euron suojaosa on poistunut. Muutos koskee niitä työttömyysturvan hakujaksoja, jotka alkavat 1.4.2024 tai myöhemmin. Muutoksen jälkeen kaikki ansiotulot vaikuttavat sovittelussa työttömyyspäivärahan määrään, ja jokainen ansaittu euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä.

Sovitellun työttömyysetuuden laskennassa käytetään sovittelujaksoksi nimettyä ajanjaksoa, jolla ansaitut työtulot lasketaan yhteen sovitellun työttömyysetuuden määrittelemiseksi. Sovittelujakson pituus riippuu palkanmaksukaudesta on joko kuukausi tai neljä viikkoa.

Soviteltua työttömyystukea maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä (5 pv/kalenteriviikko), ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Sovittelussa tulona otetaan huomioon palkka tai muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on saatu korvauksena työstä. Ansiotulona pidetään sovittelussa palkan lisäksi esimerkiksi palkkioita ja yritystoiminnasta saatavaa tuloa. Sen sijaan esimerkiksi tekijänoikeuskorvaukset, verottomat stipendit ja apurahat tai luottamustoimista maksettavat palkkiot eivät sovittelussa vaikuta työtulon määrään.

Kelalta soviteltua työmarkkinatukea saavan tulee huomioida, että työmarkkinatuessa on tarveharkinta, joka voi sovittelun lisäksi vähentää työmarkkinatuen määrää. Tarveharkinnassa huomioidaan muut kuin ansiotulot, esimerkiksi pääomatulot ja säännölliset tekijänoikeuskorvaukset. Kertaluonteista tekijänoikeuskorvausta ei kuitenkaan huomioida.

Sovitellun työttömyyspäivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Jos päivärahan laskennassa on käytetty esimerkiksi 2 000 euron kuukausituloa, maksetaan soviteltua päivärahaa enintään niin paljon, että työtulon ja päivärahan yhteismäärä on 2 000 euroa.

Lisätietoja:

Kela.fi – Saitko osa- tai kokoaikaisia töitä?

TYJ.fi – Työskentely päivärahalla