Taiteellisen toiminnan organisoinnissa ja toimintamuodon valinnassa on tärkeää tuntea oma toimintansa, ja mitä siltä haluaa. Toimintamuodon valinta vaikuttaa verotukseen, sosiaaliturvaan ja vakuutuksiin, joten eri vaihtoehtoihin kannattaa perehtyä.

Vaihtoehtoisia toimintamuotoja Suomessa ovat verokortilla työskentely, yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Siten taiteilija voi tehdä työtään niin palkkatyössä, itsensätyöllistäjänä kuin yrittäjänäkin. Eri toimintamuodot on esitelty alla.

Toimintamuodon valintaan vaikuttaa se, mistä lähteestä taiteilija saa toimeentulonsa. Toimeentulon lähteitä on useita, kuten taideteosten myynti, apurahat, tekijänoikeustulot, erilaiset esiintymispalkkiot tai yrittäjänä saatu tulo. Osa taiteilijoista tekee myös muuta työtä taiteellisen työskentelyn ohella.

Taideteosten ammattimainen myynti taidemarkkinoilla on elinkeinotoimintaa, jota varten saattaa tarvita y-tunnuksen. Taiteelliseen työn tekemiseen yrittäjänä liittyy vapauksien ja riippumattoman aseman lisäksi myös velvollisuuksia. Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen.

Taideteosten myynnin ja muiden tilaustöiden yhteydessä oikeudet ja vastuut suhteessa muihin osapuoliin on syytä järjestää huolella oman toimintamuodon mukaan ja suunnitella sopimukset, vakuutukset ja verotus niihin sopiviksi. Taiteilijan kannattaa myös hankkia itselleen kirjanpitopalvelu tilitoimistosta.

Taiteilijan toimintamuodon ja yrittäjä-palkansaaja – rajanvedon vaikutuksesta verokohteluun ja sosiaalietuuksiin on tarkempaa tietoa verotusta sekä työttömyys- ja eläketurvaa koskevilla sivuilla.

Verokortilla työskentely

Verokortilla työskennellessään taiteilija on usein myös palkkatyössä, eikä perusta omaa yritystä taiteellista toimintaansa varten. Tällöin taiteilija ilmoittaa taiteeseen liittyvät tulot, kuten teosmyynnit ja palkkiot, vuosittain OmaVero-palvelussa tai 11-lomakkeella. Samalla ilmoitetaan taiteeseen liittyvät tulonhankkimiskulut.

Lue lisää kuvataiteilijan verotuksesta: Yleistä kuvataiteilijan verotuksesta 

Toiminimi

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli ns. toiminimiyrittäjänä toimiessaan taiteilija toimii omissa nimissään. Toiminimellä toimiessaan taiteilija tekee toimintaansa koskevat päätökset itsenäisesti ja vastaa taloudellisesti itse velvoitteistaan. Toiminimiyrittäjänä voi toimia myös yhdessä aviopuolison kanssa. Toiminimi rekisteröidään kuitenkin aina vain toisen nimiin, vaikka puolisot perustaisivatkin toiminimen yhdessä.

Toiminimiyrittäjä vastaa yrityksensä taloudellisista sitoumuksista, sopimuksista ja kaikesta liiketoiminnasta omalla nimellään ja henkilökohtaisella omaisuudellaan. Toiminimiyrittäjä saa toiminnasta kertyvän voiton omaan käyttöönsä, mutta toisaalta hän vastaa myös mahdollisesta tappiosta. Palkanmaksu itselle tai puolisolle ei ole mahdollista, eikä myöskään verottomien luontoisetujen, kuten ravintoedun tai puhelinedun saaminen. Yrittäjä käyttää yrityksen voittoa yksityisnostoina verojen jälkeen. Yksityisen elinkeinonharjoittajan saama elinkeinotoiminnan tulos verotetaan hänen omana tulonaan.

Toiminimiyrittäjällä on kirjanpitovelvollisuus. Toiminimiyritys on arvonlisäverovelvollinen, jos sen liikevaihto ylittää 12 kuukauden tilikauden aikana 15 000 euroa. Samoin YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen jokaiselle 18–67-vuotiaalle yrittäjälle, jonka yrittäjätoiminta kestää vähintään neljä kuukautta ja jonka arvioitu työtulo ylittää YEL-alarajan. Alaraja muuttuu vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti. Voit tarkistaa kuluvalle vuodelle määritellyn työtulon alarajan esimerkiksi Eläketurvakeskuksen Työeläke-sivustolta

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat ns. henkilöyhtiöitä. Avoimessa yhtiössä tulee olla perustamishetkellä vähintään kaksi yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä siten, että siinä on yhden tai useamman vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi myös yksi tai useampi äänetön yhtiömies, joka osallistuu yhtiön toimintaan rahallisella panoksellaan.

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Kommandiittiyhtiön äänettömien yhtiömiesten vastuu rajoittuu yhtiösopimuksessa sovittuun omaisuuspanoksen määrään.

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet käyttävät päätösvaltaa joko yksin tai yhdessä.

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion jakamisen perusteista. Yhtiömiehet voivat nostaa itselleen kohtuullisen määrän palkkaa ja saada luontoisetuja sekä verottomia kulukorvauksia. Käytännössä yhtiömiehet nostavat voiton yleensä yksityisnostoina.

Henkilöyhtiöiden elinkeinotoiminnan tuos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tuloina.

Osuuskunta

Osuuskunta on jäsentensä omistama yhteisyritys, jonka tarkoituksena on sen jäsenistön taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen. Osuuskunnasta on tullut taiteilijoille yhä yleisempi toimintamuoto. Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, tai oikeushenkilö, eikä osuuskunnan perustaminen edellytä rahallista panosta.

Osuuskuntaan liityttäessä maksetaan osuuspääoma, joka ei ole kiinteä, vaan osuuspääoma vaihtelee jäsenmäärän mukaan. Osuuskunnassa jokaisella jäsenellä on äänioikeus.

Osuuskunnan tuottamasta voitosta voidaan maksaa osuuskuntaan sijoitetulle pääomalle vain rajoitettu korvaus. Työosuuskunnissa voidaan jäsenille maksaa palkkaa esimerkiksi tehtyjen työtuntien perusteella.

Osuuskunta on itsenäisesti verovelvollinen, jonka saama tulo verotetaan yhteisön tulona. Osuuskunnan jäsenet eivät ole siten henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan veloista tai muista velvoitteista, mutta osuuskunnan jäsenellä on rajoitettu vastuu. Vastuu osuuskunnan velvoitteista rajoittuu maksettuun osuuspääomaan.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yleisin Suomessa käytetty yritysmuoto. Kuvataiteilijan näkökulmasta osakeyhtiö voi olla kannattava toimintamuoto esimerkiksi silloin, kun taiteilijalla on omia alihankkijoita tai työntekijöitä, ulkopuolisia lainoja tai kalliita teosten toteutusprosesseja.

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Osakeyhtiö koostuu osakkeista, joiden mukaan yhtiön omistus jakaantuu. Osakkeiden määrän voi itse määritellä osakeyhtiötä perustettaessa.

Osakeyhtiö on omistajista erillinen, itsenäinen oikeushenkilö, joka vastaa itse omista velvoitteistaan. Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön velvoitteista, vaan vastaavat niistä vain sijoittamallaan pääomapanoksella. Osakeyhtiötä edustaa hallitus ja yhtiön pyörittäminen vaatii byrokratiaa.

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jonka saama tulo verotetaan yhteisön tulona. Osakeyhtiön tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa ja se on velvollinen tekemään tilinpäätöksen.

 

Eri toimintamuotojen perustaminen

Toiminimi, osuuskunta, osakeyhtiö ja avoin yhtiö voidaan perustaa ilman rahallista panosta, eli minimipääomaa. Kommandiittiyhtiössä äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan rahallinen panos, jonka suuruutta ei ole määritelty.

Yritys perustetaan toimittamalla sähköinen perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon ylläpitämään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ohjeet perustamisilmoituksen tekemiseen löydät YTJ:n verkkosivuilta. Yrityksen yksilöiväksi tunnukseksi annetaan Y-tunnus. Yrityksen perustamisesta peritään käsittelymaksu. Eri yritysmuotoja koskevien ilmoitusten käsittelymaksut voit tarkistaa PRH:n verkkosivuilta

 

Linkit 

Osuuskunta (Pellervo-Seuran verkkosivut) 

 

LINKIT
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)
Osuuskunta (Pellervo-Seuran verkkosivut)