Taiteilijan työkyky voi alentua monesta syystä. Kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon estyessä sairauden, vian tai vamman seurauksena, voi taiteilijalla olla mahdollisuus jäädä joko täydelle tai osittaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä edeltää yleensä noin vuoden sairastaminen. Edellytykset ammatilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen selvitetään ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen tekemistä. 

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada työeläkkeenä tai kansaneläkkeenä. Työkyvyttömyyseläkettä voidaan myöntää myös määräaikaisesti, jolloin sen nimi on kuntoutustuki. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi tehdä töitä työkyvyttömyyttä edeltävien ansioiden mukaan määräytyvien ansiorajojen puitteissa. Myöskään taiteen tekeminen ei työkyvyttömyyseläkkeellä ole kiellettyä. 

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi jatkaa ammatillista, taiteellista toimintaa edellyttäen, että yhteenlasketut ansiot jäävät alle 40 % aiemmasta vakiintuneesta keskiansiosta. Osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tämä prosentti on 60 %. Henkilökohtaisesta ansiorajasta riippumatta saa kuitenkin ansaita 922,42 e kuukaudessa (2023) ilman, että se vaikuttaa eläkkeen maksamiseen. 

Työkyvyttömyyseläkeoikeuden arvioinnissa otetaan huomioon pääsääntöisesti kaikki sellaiset eläkkeen perusteena olevat työansiot, jotka ovat vastiketta työstä. Esimerkiksi tekijänoikeuskorvaukset eivät ole korvausta tehdystä työstä, eivätkä siten vaikuta eläkkeeseen. 

Myös ennen työkyvyttömyyttä tehtyihin teoksiin liittyvät näyttelykorvaukset ja teosmyynnit jäävät työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikuttavien työtulojen ulkopuolelle. Tällöin ansio perustuu sellaiseen työhön, joka on tehty ennen eläkkeelle siirtymistä, eikä tällaista työansiota oteta huomioon työkyvyttömyyseläkkeellä saatuna työansiona. 

Jos työkyvyttömyyseläkkeellä oleva taiteilija on samanaikaisesti useammassa työsuhteessa tai työsuhteen rinnalla harjoittaa yrittäjyydeksi katsottavaa toimintaa, tarkastellaan kaikkien ansioiden yhteismäärää työansiota laskettaessa. 

Yrittäjätoimintaa harjoittavan henkilön ja apurahansaajan työansioina pidetään sitä työtuloa, joka henkilölle olisi vahvistettava YEL:n ja MYEL:n nojalla. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä saadut ansiot jaksotetaan. Kun ansio maksetaan kerralla useamman kuukauden ajalta, jaetaan saatu ansio niiden kuukausien lukumäärällä, joiden aikana työ on tehty. 

Jos työkyvyttömyyseläkkeellä oleva ryhtyy työhön, työskentelystä tulee ilmoittaa Kelaan ja työeläkelaitokselle. Jos työtulot ylittävät säännönmukaisesti 40 % aiemmasta keskiansiosta, on työkyvyttömyyseläke mahdollista muuttaa osittaiseksi, jolloin työtulot voivat nousta 60 % entisistä ansioista. Kelan maksaman työkyvyttömyyseläkkeen voi myös jättää lepäämään kokonaan työjakson ajaksi. Eläke voi olla lepäävänä kerrallaan vähintään kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta. Lepäämisen ajalta henkilölle voidaan tietyin edellytyksin maksaa ylimmän vammaistuen suuruista tukea. 

Säännölliseksi muodostuneet, ansiorajan ylittävät tulot voivat johtaa työkyvyttömyyseläkkeen tarkistukseen ja työkyvyn uudelleenarviointiin. Tämä voidaan tehdä esim. eläkekassan aloitteesta. Oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole, jos työansiot ylittävät 40 % työkyvyttömyyden alkamista edeltävästä vakiintuneesta keskiansiosta, ellei ansiorajan ylitys ole tilapäistä. 

Verotuksen näkökulmasta taiteilija ei suoraan työkyvyttömyyseläkkeen perusteella menetä ammattitaiteilijan asemaansa. Verotuksessa ammattitaiteilijana pidetään henkilöä, joka osoittaa toimivansa säännöllisesti jollakin taiteen alalla. Osoituksena tästä voi olla esimerkiksi työsuhde taidelaitokseen, näyttelyiden pitäminen, teosten myyminen, koulutus taidealan oppilaitoksessa ja ammatillisen taidejärjestön jäsenyys. Tähän ei työkyvyttömyyseläke itsessään tuo muutosta. 

Verotuksen kannalta olennaista on se, jatkaako taiteilija eläkkeellä ollessaan ammattimaista toimintaansa. Jos taiteen harjoittaminen muuttuu harrastusluonteiksi, ei esimerkiksi vähennysten tekeminen verotuksessa ole enää mahdollista. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi edelleen hakea apurahoja. Apurahojen osalta kannattaa kuitenkin huomioida, että MYEL-vakuuttamista edellyttävät apurahat otetaan huomioon työansiossa. MYEL-vakuuttamisvelvollisuus on työskentelyapurahoissa, joiden kesto on vähintään 4 kk ja euromäärältään vähintään 4 288 euroa (vuonna 2023). 

LINKIT 
Kela – Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki 
Työeläke.fi - Työkyvyttömyyseläke työkyvyn heiketessä 
Kelan etuusohje: Työkyvyttömyyseläke (PDF)