Erilaiset apurahat ja stipendit eivät pääsääntöisesti ole kerryttäneet lakisääteistä työeläkettä ennen vuotta 2009. Poikkeuksen tästä on muodostanut taiteilijaeläke, joka perustuu taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin. Lain nimi muuttui vuoden 2013 alusta laiksi valtion taiteilija-apurahoista.

Ne eläkkeet, joihin liittyy edellä mainittu taiteilijaprofessorien viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukainen eläketurva, hoidetaan Kevassa.

Oikeus eläkkeeseen ennen vuotta 2009 myönnetyn taiteilija-apurahan perusteella

Valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukaan eläkettä karttuu tietyin edellytyksin 3-, 5- ja 15-vuotisista taiteilija-apurahoista.

Ennen vuotta 1996 eläkeoikeus oli ns. pitkäaikaisista 15-vuotisista taiteilija-apurahoista, sekä näihin liittyen lyhyemmistä, 3- ja 5-vuotisista apurahoista. Näiden vanhojen apurahakausien osalta eläkeikä on 63 vuotta.

Vuoden 1996 alusta alkaen taiteenharjoittajalla, joka saa viisivuotista taiteilija-apurahaa, on oikeus vanhuuseläkkeeseen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Apurahaa saaneen jälkeen on oikeus perhe-eläkkeeseen. Näiden säännösten nojalla myönnettyjen apurahakausien eläkeikä on 65 vuotta.

Taiteilija-apurahaeläkkeen määrä ajalta ennen vuotta 2009

Eläkkeen perusteena oleva palkka on taiteilija-apuraha sellaisena kuin se on eläkkeen alkamishetkellä. Eläkettä karttuu 2,2 % / vuosi jokaiselta eläkeajaksi luettavalta kuukaudelta.

Taiteilija-apurahaeläkkeet lasketaan soveltaen vuoden 2004 loppuun asti voimassa olleita valtion eläkelain säännöksiä. Taiteilija-apurahaeläkkeessä on enimmäismäärä, ja eläkkeeseen yhteensovitetaan 31.12.2004 mennessä karttuneet työeläkkeet.

Eläkettä haetaan lakisääteisen eläkejärjestelmän hakemuslomakkeella. Hakemus tulee toimittaa Kevaan.

Apurahansaajien eläketurva 1.1.2009 jälkeen Melassa


Vuonna 2009 apurahansaajien eläketurva tuli osaksi maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaan vakuutettuja toimia. Apurahan saajan on itse otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vuonna 2008 ja sen jälkeen myönnetyt valtion viisivuotiset taiteilija-apurahat vakuutetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela). Hakemus eläkkeestä tulee toimittaa Melaan. Lue lisää