Tekijänoikeutta rajoitetaan taiteilijan itsensä tekemien tekijänoikeussopimusten lisäksi myös suoraan lain nojalla. Laista juontuvat tekijänoikeuden rajoitukset ovat pakottavia. Taiteilija ei tekemillään sopimuksilla voi lisätä yksinoikeuttaan siltä osin kuin oikeuksia on suoraan lain nojalla rajoitettu.

Rajoitukset koskevat vain julkistettuja teoksiaAteljeessa tai pöytälaatikossa oleviin, vielä julkistamattomiin teoksiin rajoitukset eivät ulotu. Keskeisimpiä, kuvataiteen alaan kuuluvien teosten tekijänoikeuden rajoituksia:

Teoksen yksityinen käyttö on käytännössä merkittävin tekijänoikeuden rajoitus. Rajoituksen mukaisesti yksityishenkilöllä on oikeus kopioida teosta omaan käyttöönsä. Laittomasti kopioidun teoskappaleen kopiointi yksityiseenkin käyttöön on kielletty.

Sitaattioikeuden mukaisesti tekijänoikeudella suojatusta teoksesta saa lainata otteita. Kuvataiteen alalla kysymys on ennen kaikkea kuvasitaateista. Taideteoksista saa ensinnäkin ottaa tekstiin liittyviä kuvia uutistoiminnan tarkoituksessa silloin, kun se havainnollistaa jotakin teoksesta sanottua edellyttäen, ettei teosta ole valmistettu sanomalehteä tai aikakauskirjaa varten.

Kuvasitaattien käyttäminen on uutistoiminnan ulkopuolellakin sallittua, mutta lainauksen on tapahduttava hyvän tavan mukaisesti lainauksen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Lainauksen sallittavuus ratkaistaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Arviossa huomioidaan erityisesti siteerauksen tarkoitus sekä lainatun osan ja koko teoksen välinen suhde. Kuvien kohdalla siteeraus voi sinänsä koskea kokonaistakin teosta.

Hyvän tavan mukaisuus edellyttää, että siteeraus toimii apuna lainaajan henkisessä luomistyössä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lainaus voi olla muuhun teoskokonaisuuteen täysin liittymätön tai irrallinen osa, vaan siteerauksella tulee olla asiallinen yhteys siteeraajan teokseen. Asiallisena yhteytenä ei voida pitää esimerkiksi siteeraajan kirjoituksen kuvittamista.

Siteerattava teos ja sen tekijä on siteerauksen yhteydessä ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti.

Julkistetusta taideteoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia myös arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen. Tämän rajoitussäännöksen nojalla ei kuitenkaan ole sallittua kuvata patsasta esimerkiksi taidekirjaan, jossa kuvat ovat selvästi esityksen pääsisältö.

Taideteoksen kuvaaminen ilman tekijän lupaa on yleensä sallittua, jos teos on pysyvästi sijoitettu julkiselle paikalle, kuten esimerkiksi puistoon. Kuvaa ei kuitenkaan saa käyttää ansiotarkoituksessa, esimerkiksi osana kaupallisena tuotteena levitettävää kirjaa, jos patsas on kuvan pääaihe. Lupaa ei yleensä tarvita, jos taideteos näkyy kuvan taustalla tai se on muutoin toisarvoisessa merkityksessä kuvan kokonaisuuden kannalta. Mainoskuvassa, jossa taideteos on tarkoituksellisesti osa lavastettua kokonaisuutta, lupa tarvitaan, vaikka taideteoksen osuus kokonaisuudesta olisi vähemmänkin merkittävä.

Taideteoksesta otettujen kuvien käyttäminen voi olla sallittua ilman tekijän lupaa silloinkin, kun kysymys on opetuksessa käytettäväksi tarkoitetusta kokoomateoksesta eli käytännössä oppikirjasta. Tällaisessa opetustarkoituksessa voidaan tekstiin liittyen ottaa kuvia julkistetuista taideteoksista. Tekijällä on lainaamisesta oikeus korvaukseen.