Tekijänoikeus tuottaa teoksen tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käytöstä. Siten teoksen valmistaminen, sen esittäminen, näyttäminen tai levittäminen julkisesti ovat kiellettyjä ilman tekijän lupaa.

Tekijä voi kuitenkin harkintansa mukaan luovuttaa tekijänoikeuteen kuuluvat taloudelliset oikeutensa kokonaan tai osittain korvausta vastaan. Oikeudet voi myös luovuttaa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Sopimus oikeuden luovutuksesta on syytä tehdä aina kirjallisesti ja sisällöltään yksiselitteisesti.

Sopimuksella tekijä voi rajoittaa luovutuksen alaa esimerkiksi alueellisesti, ajallisesti tai tietyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Luovutuksen saaja ei saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu.

Suomen Taiteilijaseuran verkkosivuille on kerätty sopimusmalleja, jotka sisältävät lausekkeet myös teosta koskevien tekijänoikeuksien osalta. Sopimusmallien yksittäisiä lausekkeita voi käyttää hyödyksi sopimuksenteon yhteydessä. Taiteilijan kannattaa verrata teoksen ostajan/tilaajan tai gallerian toimittaman sopimusluonnoksen tekijänoikeutta koskevia sopimuskohtia Suomen Taiteilijaseuran sopimusmallien tekijänoikeuslausekkeisiin. Jos sopimusluonnoksessa on malleista poikkeavia määräyksiä, taiteilijan kannattaa pyytää selvitys siitä, minkä vuoksi Suomen Taiteilijaseuran ehdoista poikkeava määräys halutaan sisällyttää sopimukseen.

Sopimuslausekkeita tekijänoikeudesta

Tekijänoikeuslauseke voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

”Kaikki tekijänoikeudet teokseen säilyvät taiteilijalla, mukaan lukien luoksepääsyoikeus. Teoksen tekijänoikeudellisesta käytöstä on erikseen sovittava taiteilijan tai tekijää edustavan Kuvasto ry:n kanssa.”

Yllä olevalla lausekkeella tosiasiassa vahvistetaan tekijälle lain mukaan kuuluva tekijänoikeus kokonaisuudessaan.

Suomen Taiteilijaseuran laatimat sopimusehdot voidaan liittää yksittäisiin taideteoksia koskeviin sopimuksiin. Niissä on pidempi lauseke tekijänoikeuksista:

 ”Kaikki tekijänoikeudet, joita ei sopimuksella ole erikseen luovutettu, jäävät Taiteilijalle eikä tällä rajoiteta mitään tekijänoikeuslain mukaan tekijälle kuuluvia oikeuksia. Taiteilijan ja teoksen nimi on aina ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti teoksen kuvia käytettäessä. Teoksen ansiotarkoituksessa tapahtuvasta käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai Taiteilijan kanssa.

Sopimuskumppani ei saa oikeutta tekijän moraalisia oikeuksia loukkaavaan teoksen käyttöön. Mikäli teoksen toisintamiseen on annettu sopimuksella lupa, tekijän ja teoksen nimi on aina ilmoitettava teosta toisinnettaessa.

Taiteilija vastaa siitä, ettei teos tai sen osa miltään osin loukkaa kolmansien tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta eikä muuta immateriaalioikeutta. Taiteilija vakuuttaa lisäksi, että tässä sopimuksessa tarkoitetusta teoksesta ja/tai siihen liittyvistä teoksista Taiteilija on oikeutettu määräämään yksin, eikä teokseen tai siihen liittyviin oikeuksiin kohdistu mitään muita oikeuksia tai vaatimuksia ja että teoksesta tai siihen liittyvistä oikeuksista sopiminen ei edellytä minkään muun osapuolen suostumusta.”

Myöskään tällä vakioehtoisella sopimuslausekkeella ei tehdä muutoksia lain perusteella tekijälle kuuluviin tekijänoikeuksiin, vaan tekijänoikeuden mahdollisesta luovutuksesta on sovittava erikseen varsinaisessa sopimuksessa. Yllä olevalla sopimuslausekkeella käytännössä vahvistetaan tekijänoikeuden ydinalueeseen kuuluvat oikeudet: tekijän yksinoikeus, isyysoikeus (tekijän nimi mainittava), teoksen käytön luvanvaraisuus ja velvollisuus kolmannelle kuuluvien tekijänoikeuksien huomiointiin.

Tekijänoikeuden luovutus sopimuksessa

Kuvataiteilijan neuvotellessa sopimuksia taidegallerioiden tai taideteosten ostajien/tilaajien kanssa, sovitaan samassa yhteydessä teoksen tekijänoikeudellisesta käytöstä. Taiteilijan kannattaa teoksen myynti- tai tilaussopimuksessa aina kiinnittää erityistä huomiota mahdollisiin tekijänoikeuden luovutuksia koskeviin sopimuslausekkeisiin ja arvioida niitä konkreettisia tilanteita, joita teoksen elinkaaren aikana voi tulla esille.

Erityisesti julkisten taideteosten osalta sopimukseen otetaan toisinaan määräys teoksen elinkaaresta. Teos voi jo lähtökohtaisestikin olla määräaikainen. Elinkaarta koskeva ehto hyvin tyypillisesti sisältää rajoituksen taiteilijan tekijänoikeuksiin, jos teos esimerkiksi tietyn ajanjakson kuluttua voidaan tekijänoikeuden estämättä poistaa tai purkaa. Taiteilijan tulee itse arvioida, missä määrin hän haluaa olla mukana päättämässä, mitä teokselle tapahtuu muuttuneissa olosuhteissa. Erityisesti julkisten taideteosten osalta voi teoksen myynti- tai tilaussopimuksessa olla määräys teoksen siirrosta tai purkamisesta:

”Teos sijoitetaan määrättyyn sijoituspaikkaan. Tekijänoikeuden estämättä tilaajalla on oikeus rakennusteknisten tai vastaavien syiden vuoksi siirtää, ylläpitää tai korjata teos.”

Gallerian kanssa tehtävät sopimukset sisältävät yleensä alla olevan tyyppisen tekijänoikeuden luovutuksen galleriassa esillä olevien teosten mainontaan ja tiedotukseen liittyen.

”Gallerialla on oikeus kuvata teoksia ja saattaa kuvia näyttelyn kestäessä myynti- tai markkinointitarkoituksessa yleisön saataviin Gallerian verkkosivuille.”

Ilman tällaista sopimusmääräystä gallerialla ei ole oikeutta esimerkiksi käyttää teoksesta otettuja kuvia gallerian verkkosivuilla. Kokoelmaan kuuluvan, näytteille pantavan tai myytäväksi tarjottavan taideteoksen saa kuvata luetteloa tai näyttelyä tai myyntiä koskevaa tiedotusta varten. Kokoelma- tai näyttelyluettelo voidaan valmistaa ilman taiteilijan lupaa ja ilman korvausta kuitenkin vain silloin, kun kyseessä on perinteinen paperille painettu luettelo. Digitaaliseen luetteloon tarvitaan aina tekijän lupa.

Gallerioissa ja museoissa esillä olevien teosten osalta taiteilijan kannattaa harkita suhtautumisensa teostensa kuvaamiseen ja otettujen kuvien julkaisemiseen sosiaalisen median palveluissa, esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa. Teoksista otettujen kuvien julkaiseminen sosiaalisessa mediassa kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin eikä siten ole sallittua ilman tekijän lupaa. Galleristin kanssa tehtävään sopimukseen on kuitenkin taiteilijan niin halutessa mahdollista sisällyttää kohta, jossa taiteilija antaa suostumuksensa näyttelyvieraiden valokuvien julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa ja siten galleristille valtuudet ilmoittaa teoksesta otettujen valokuvien julkaisemisen olevan sallittua. Tällainen lauseke voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

”Taiteilija antaa suostumuksensa galleriassa olevista teoksista otettujen valokuvien julkaisemiseen sosiaalisen mediassa, edellyttäen, että julkaiseminen tapahtuu muussa kuin ansiotarkoituksessa ja taiteilijan nimi mainitaan hyvän tavan mukaisesti. Galleristi välittää näyttelyvieraille tiedon taiteilijan antamasta suostumuksesta.”

Kaikkia tekijänoikeuksia ei voi luovuttaa

Kaikkia tekijänoikeuteen kuuluvia oikeuksiaan taiteilija ei voi luovuttaa. Tekijänoikeuden kokonaisluovutus on ylipäänsä mahdollista vain tekijänoikeuteen kuuluvien taloudellisten oikeuksien osalta. Moraalisiin oikeuksiin kuuluvia oikeuksia (isyys- ja respektioikeus) ei ole mahdollista kokonaan luovuttaa. Moraalisiin oikeuksiin kuuluu se, että tekijä on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, eikä teosta saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei ole myöskään lupa saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Lisäksi kuvataiteilijalle kuuluvaa oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen ei voi luovuttaa.

Kuvaston jäsenten kannattaa huomioida, ettei hänen tule luovuttaa toiselle sellaisia tekijänoikeuden tuottamia taloudellisia oikeuksiaan, joiden valvonnan hän on antanut Kuvasto ry:n tehtäväksi. Tällöin Kuvasto saattaa kerätä ja tilittää tekijälle sellaisia tekijäoikeuskorvauksia, joihin liittyvät oikeudet tekijä onkin luovuttanut toiselle. Tämä voi johtaa hankaliin käytännön tilanteisiin.