Vuoden 2020 arvonlisäveroista on annettava ilmoitus viimeistään 1.3.2021. 

Kalenterivuosimenettelyssä olevien arvonlisäverovelvollisten taiteilijoiden tulee antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista viimeistään 1.3.2021. Se on samalla vuodelta 2020 maksettavan arvonlisäveron eräpäivä.

Arvonlisäverovelvolliset taiteilijat ilmoittavat arvonlisäverot ensisijaisesti sähköisesti Omavero-palvelussa tai poikkeustilanteessa lomakkeella Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista.

Arvonlisäveroilmoitus tulee antaa, jos taiteilija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoitus annetaan, vaikka vuoden aikana ei olisi ollut arvonlisäverollisia myyntejä tai ostoja. Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisten verojen maksamiseen erillistä tilisiirtolomaketta. Kaikesta arvonlisäverollisesta toiminnasta annetaan vain yksi arvonlisäveroilmoitus, vaikka toimintaa olisikin harjoitettu useammalla paikkakunnalla tai toimipisteessä.

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään 1.4.2021.

EVL:n nojalla verotettavan yrittäjän tulee antaa veroilmoitus viimeistään 1.4.2021. Yrittäjä ilmoittaa taiteellisen elinkeinotoiminnan tulot ja kulut sähköisesti Omavero-palvelussa tai lomakkeella 5 (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus -lomake). Lomakkeella ilmoitetaan elinkeinotoimintaan liittyvät tulot, kulut, varat ja velat.

Verohallinnon rekistereissä yrittäjänä olevan tulee antaa veroilmoitus, vaikka verovuonna 2020 ei olisi ollut varsinaista toimintaa.

Tuloveroilmoituksen määräpäivät ovat toukokuussa

Tuloveroilmoitus on annettava joko 4.5., 11.5. tai 18.5.2021 mennessä sen mukaan, mitä kunkin henkilön esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty viimeiseksi palautuspäiväksi. Verottaja lähettää vuoden 2020 esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuussa. Se tulee tuolloin näkyviin myös jokaisen omassa Omavero-palvelussa. Esitäytettyä veroilmoitusta voi täydentää Omavero-palvelussa tai paperisin lomakkein toukokuussa olevaan määräpäivään asti.

Palkkatulot, jotka on saatu työsuhteessa, ovat jo valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituslomakkeessa. Esitäytetyssä veroilmoituksessa merkittyihin tuloihin kohdistuvat kulut ilmoitetaan lomakkeella 50A.

 

Verokortit

Verokortit ovat muuttuneet vuoden 2021 alusta lähtien. Jatkossa taiteilija tarvitsee erilliset verokortit eri tulolajeille: yhden verokortin palkkaa varten, yhden verokortin työkorvausta varten ja yhden käyttökorvausta varten. Samaa verokorttia ei voi siten enää käyttää palkkaan, työkorvaukseen ja käyttökorvaukseen.

Kullekin tulolajille on yksi tuloraja koko vuoden kyseiselle tulolle. Esimerkiksi saman verokortin voi antaa usealle eri työnantajalle palkkaa varten ja kaikelle vuoden aikana maksetulle palkkatulolle on sama verokortti.

Sen sijaan palkan verokorttia ei voi käyttää työkorvausten maksussa, koska palkkatuloista tehdään eri vähennyksiä kuin työkorvauksista. Siten työkorvausta varten taiteilija tarvitsee erillisen verokortin. Tuon verokortin voi kuitenkin antaa usealle eri tilaajalle työkorvausta varten ja kaikelle vuoden aikana maksetulle työkorvaukselle on sama verokortti.

Myös tekijänoikeuskorvaukselle, eli käyttökorvaukselle on oma verokortti, jolla tekijänoikeuskorvaukset maksetaan vuoden aikana.

Jos yksittäisen tulolajin vuosituloraja ylittyy, vero maksetaan kussakin verokortissa mainitun lisäprosentin mukaan.

Taiteilijoiden tulot tulevat usein monista lähteistä ollen välillä palkkaa, välillä työkorvausta tai käyttökorvausta, eli tekijänoikeustuloa. Taiteilijan voi olla hankalaa arvioida tulojaan luotettavasti aikaisempien vuosien tulojen perusteella tai arvioida minkä verran tuloja saa mistäkin tulolajista.Tästä syystä omien tulojen kertymistä on tärkeää seurata vuoden aikana. Mikäli jonkin tulolajin verokortin vuosituloraja on ylittymässä, kannattaa tilata uusi verokortti verottajalta. Vuoden aikana verokortteja voi myös muuttaa milloin tahansa Omavero-palvelussa.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta.

 

Henkilöverotettavan ammattitaiteilijan tulot ja kulut – Lomakkeet

Verohallinto on muuttanut veroilmoituksessa käytettäviä lomakkeita ja poistanut käytöstä lomakkeen 15 ”Taiteilijan ja freelancerin tulot”. Ennen lomakkeella 15 ilmoitetut tiedot annetaan nykyisin sähköisesti Omavero -palvelussa tai käyttäen kahta eri lomaketta: lomake 10 ”Apurahat” ja lomake 11 ”Tulonhankkimistoiminta”. Muutos koski jo verovuoden 2018 veroilmoitusta.

Lomakkeella 10 ilmoitetaan sellaiset saadut apurahat, stipendit ja tunnustuspalkinnot, joita ei ole esitäytetyssä veroilmoituksessa, sekä apurahoihin kohdistuvat kulut. Apurahat ilmoitetaan lomakkeella joko verovapaana tai veronalaisena apurahana riippuen siitä, mihin tarkoitukseen apuraha on myönnetty, kuka tai mikä taho apurahan on myöntänyt ja mikä on henkilön vuodessa saaman apurahan tai apurahojen yhteismäärä.

Lomakkeella 11 ilmoitetaan sellaiset taiteellisesta toiminnasta saadut tulot, jotka puuttuvat kokonaan esitäytetystä veroilmoituksesta, sekä näihin liittyvät kulut.

Lomakkeen yksityiskohtaiset täyttöohjeet löytyvät verottajan verkkosivuilta.

Suomen Taiteilijaseuran lakimies antaa verotukseen liittyvää neuvontaa jäsenjärjestöjen jäsentaiteilijoille: Yhteystiedot