Taiteilija voi tulla yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin, mikäli hän tekee taiteellista työtä ansiotarkoituksessa ja toiminta täyttää yrittäjän eläkelain piiriin kuulumisen ehdot. YEL-vakuutus kerryttää työeläkettä ja vaikuttaa sosiaaliturvaan.

Yrittäjäeläkkeen piiriin tuleminen ei vaadi oman yrityksen tai toiminimen perustamista eikä y-tunnusta, vaan yrittäjien eläkelain mukaiseksi yrittäjäksi voidaan katsoa henkilö, joka harjoittaa itsenäistä toimintaa ansaintatarkoituksessa. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi vapaa taiteilija. Taiteilija, joka on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, katsotaan työttömyysturva-asioissa yrittäjäksi.

Taiteilijan on itse huolehdittava työeläkevakuuttamisesta. Yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen, mikäli

  1. Työskentely yrittäjänä on kestänyt vähintään 4 kuukautta,
  2. Työtulo* on enemmän kuin 8 063,57 euroa vuodessa (2021), eikä henkilö kuulu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin,
  3. Olet 18-68-vuotias.

Myös sivutoimisen yrittäjän on otettava YEL-vakuutus, jos yllä olevat ehdot täyttyvät. YEL-vakuutus on otettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta alkaen, kun yrittäjätoiminta täyttää yllä olevat ehdot. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset eivät korvaa lakisääteistä vakuutusta.

Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien vakuuttamista ja voi määritellä taiteilijan yrittäjäksi, vaikka henkilö ei ole itse niin ajatellut tai eläkemaksua maksanut. Esimerkiksi verottaja voi ilmoittaa taiteilijan yrittäjätoiminnasta Eläketurvakeskukselle, mikäli veroilmoituksesta käy ilmi, että taiteellisesta toiminnasta saadut yrittäjätulot ylittävät määritellyt rajat.Taitelija voi tällöin joutua takautuvasti YEL:n piiriin ja maksamaan eläkemaksut viivästyskorkoineen.

YEL-työtulo

YEL-vakuutuksen keskeinen osa on henkilön YEL-työtulon määrittely. YEL-työtulon määrittely on erittäin tärkeää, sillä sen perusteella määräytyvät YEL-vakuutusmaksu ja myöhemmin eläkkeen suuruus, sekä monet yrittäjän sosiaaliturvaan vaikuttavat etuudet, kuten vanhempain- ja sairauspäivärahat, sekä ansiosidonnainen työttömyysturva. Sosiaaliturvan taso määräytyy siten YEL-työtulon, ei todellisten tulojen perusteella.

YEL-työtulo on antamasi työpanoksen arvo omalle yrityksellesi, joten sillä ei tarkoiteta taiteilijan samaa todellista euromääräistä tuloa, eikä taiteilijan verotettavaa tuloa. YEL-työtulo vastaa sitä summaa, jonka voisi kohtuudella maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.

Yrittäjäeläkkeen maksun perustaksi ilmoitettu työtulo määritellään aina vuositasoisena, mutta työtuloa voi muuttaa kesken vuoden, ei kuitenkaan takautuvasti. Tämän vuoksi työtulon määrään kannattaa kiinnittää erityistä huomiota jo YEL-vakuutusta otettaessa.

Huom: Työtulon on oltava vähintään 13 247 euroa (2021), jotta taiteilija voi liittyä yrittäjäkassan jäseneksi ja on oikeutettu Kelan peruspäivärahaan. Yrittäjän työssäoloehtoa ei myöskään kerry ajalta, jolloin YEL-työtulo jää alle 13 247 euron rajan.

YEL-vakuutusmaksut vuonna 2021:

  • 18-52-vuotiailla maksu on 24,1 % vahvistetusta YEL-työtulosta.
  • 53-62-vuotiailla maksu on 25,6 % vahvistetusta YEL-työtulosta.
  • 63-68 -vuotiailla maksu on 24,1 % vahvistetusta YEL-työtulosta.

Aloittava yrittäjä saa eläkemaksusta alennuksen yhteensä neljän vuoden ajan. Uuden yrittäjän alennusprosentti vuonna 2021 on 22 %.

Eläkemaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Vakuutusmaksun maksaa joko taiteilija itse tai taiteilijan yritys, ja maksut voi vähentää kokonaisuudessaan maksajan verotuksesta. Maksun voi vähentää myös puolison verotuksessa.

Oman eläketurvan järjestämisen lisäksi taiteilija voi olla velvollinen järjestämään eläketurvan myös muille henkilöille. Näin on tilanne esimerkiksi produktiossa, jossa taiteilija palkkaa työntekijöitä työsuhteeseen hoitamaan produktioon liittyviä töitä. Tällöin taiteilijalle syntyy eläkevakuuttamisvelvollisuus työsuhteessa olevien henkilöiden osalta eli taiteilija toimii työnantajan asemassa.

Kuvataiteilijan työtulon määrittäminen YEL-vakuutuksessa

Eläketurvakeskus määrittelee vuosittain julkaisemassaan yrittäjän työtulo-oppaassa ohjeet yrittäjän YEL-työtulon määrittämiseksi. Opas sisältää yleisten ohjeiden lisäksi myös toimialakohtaiset ohjeet työtulon määrittelemiseksi eri aloilla.

Kuvataiteilijoiden osalta Eläketurvakeskus on julkaissut kaksi taulukon muotoon laadittua ohjetta kuvataiteilijan työtulon määrittelemiseksi. Yleisen, kaikkia kuvataiteilijoita koskevan ohjeen lisäksi on julkaistu erillinen, kuvanveistäjiä koskeva oma ohjeensa.

Yrittäjän työtulo-opas on yksi tärkeimmistä apuvälineistä YEL-työtulon määrittämisessä oikealle ja riittävälle tasolle. Oppaaseen sisältyviä taulukoita voi käyttää apuvälineenä neuvoteltaessa eläkelaitoksen kanssa yrittäjäeläkkeestä ja sen perusteena olevasta YEL-työtulosta.

Kuvataiteilijan yrittäjäeläkkeen perustana oleva työtulo määritellään Eläketurvakeskuksen työtulo-oppaan mukaan kuvataiteilijan vuosimyynnin* perusteella seuraavasti.

 

Vuosimyynti, euroa/v       Yrittäjän työtulo, euroa/v

               – 11 400                              –   7 900
11 400 – 22 900                 7 900 – 10 400
22 900 – 34 300                10 400 – 12 500
34 300 – 44 700                12 500 – 15 600
44 700 –                            15 600 –

 

Vuosimyynnillä tarkoitetaan myyntiä, josta on vähennetty taiteellisen toiminnan aiheuttamat kustannukset. Jos taiteilija on arvonlisäverotuksen piirissä, tarkoitetaan vuosimyynnillä arvonlisäverotonta vuosimyyntiä, josta on vähennetty taiteellisen toiminnan kustannukset ilman arvonlisäveroa.

Kuvataiteilijoiden tulonhankintakustannukset vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi tulee YEL-vakuutuksen työtuloa määriteltäessä kiinnittää erityistä huomioita tulonhankintakustannusten huomioimiseen. Esimerkiksi suurta veistosta tekevän kuvanveistäjän työtila- ja materiaalikustannuksiin voi sisältyä ostettuja palveluja kuten valimo- ja kiviveistämökuluja.

Kuvataiteilijoiden myyntitulot saattavat vaihdella huomattavasti. On myös varsin tavanomaista, että päätoimisellakin kuvataiteilijalla on itsenäisen toimintansa ohella työsuhteinen sivutoimi (esimerkiksi taideopettaja). Tällöin kuvataiteilijan yrittäjätyö saattaa yrittäjäeläkelain näkökulmasta olla lähinnä sivutoimiseksi katsottavaa.

Vuoden 2009 alusta YEL-työtulon lisäksi myös MYEL-vakuutettu apurahatulo vaikuttaa taiteilijoiden sosiaalietuuksien määrään.

Vuoden 2009 alusta lukien kaikki alarajan (3 980,13 euroa ja myönnetty vähintään 4 kk työskentelyyn, 2020) ylittävät apurahat kuuluvat Maatalousyrittäjien eläkelain eli MYEL:n piiriin, eikä niitä huomioida määriteltäessä YEL-työtuloa. Myös ennen vuotta 2009 myönnettyihin ja edelleen maksussa oleviin valtion 5-vuotisiin tai pidempiin apurahoihin liittyy erillinen valtion eläketurva, eikä niitä huomioida YEL-työtuloa määritettäessä.

LINKIT
Yrittäjän työtulo-opas (Eläketurvakeskus)