Taiteilija voi tulla yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin, mikäli hän tekee taiteellista työtä ansiotarkoituksessa ja toiminta täyttää yrittäjän eläkelain piiriin kuulumisen ehdot. YEL-vakuutus kerryttää työeläkettä ja vaikuttaa sosiaaliturvaan.

Yrittäjäeläkkeen piiriin tuleminen ei vaadi oman yrityksen tai toiminimen perustamista eikä y-tunnusta, vaan yrittäjien eläkelain mukaiseksi yrittäjäksi voidaan katsoa henkilö, joka harjoittaa itsenäistä toimintaa ansaintatarkoituksessa. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi vapaa taiteilija. Taiteilija, joka on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, katsotaan työttömyysturva-asioissa yrittäjäksi.

Taiteilijan on itse huolehdittava työeläkevakuuttamisesta. Yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen, mikäli

  1. Työskentely yrittäjänä on kestänyt vähintään 4 kuukautta,
  2. Työtulo* on enemmän kuin 8 575,45 euroa vuodessa (2023), eikä henkilö kuulu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin,
  3. Olet 18-69-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta).

Myös sivutoimisen yrittäjän on otettava YEL-vakuutus, jos yllä olevat ehdot täyttyvät. YEL-vakuutus on otettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta alkaen, kun yrittäjätoiminta täyttää yllä olevat ehdot. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset eivät korvaa lakisääteistä vakuutusta.

Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien vakuuttamista ja voi määritellä taiteilijan yrittäjäksi, vaikka henkilö ei ole itse niin ajatellut tai eläkemaksua maksanut. Esimerkiksi verottaja voi ilmoittaa taiteilijan yrittäjätoiminnasta Eläketurvakeskukselle, mikäli veroilmoituksesta käy ilmi, että taiteellisesta toiminnasta saadut yrittäjätulot ylittävät määritellyt rajat. Taitelija voi tällöin joutua takautuvasti YEL:n piiriin ja maksamaan eläkemaksut viivästyskorkoineen.

YEL-työtulo

YEL-vakuutuksen keskeinen osa on henkilön YEL-työtulon määrittely. YEL-työtulon määrittely on erittäin tärkeää, sillä sen perusteella määräytyvät YEL-vakuutusmaksu ja myöhemmin eläkkeen suuruus, sekä monet yrittäjän sosiaaliturvaan vaikuttavat etuudet, kuten vanhempain- ja sairauspäivärahat, sekä ansiosidonnainen työttömyysturva. Sosiaaliturvan taso määräytyy siten YEL-työtulon, ei todellisten tulojen perusteella.

YEL-työtulo on antamasi työpanoksen arvo omalle yrityksellesi, joten sillä ei tarkoiteta taiteilijan samaa todellista euromääräistä tuloa, eikä taiteilijan verotettavaa tuloa. YEL-työtulo vastaa sitä summaa, jonka voisi kohtuudella maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.

Yrittäjäeläkkeen maksun perustaksi ilmoitettu työtulo määritellään aina vuositasoisena, mutta työtuloa voi muuttaa kesken vuoden, ei kuitenkaan takautuvasti. Tämän vuoksi työtulon määrään kannattaa kiinnittää erityistä huomiota jo YEL-vakuutusta otettaessa.

Huom: Työtulon on oltava vähintään 14 088 euroa (2023), jotta taiteilija voi liittyä yrittäjäkassan jäseneksi ja on oikeutettu Kelan peruspäivärahaan. Yrittäjän työssäoloehtoa ei myöskään kerry ajalta, jolloin YEL-työtulo jää alle 14 088 euron rajan.

YEL-vakuutusmaksut vuonna 2023:

  • 18-52-vuotiailla maksu on 24,1 % vahvistetusta YEL-työtulosta.
  • 53-62-vuotiailla maksu on 25,6 % vahvistetusta YEL-työtulosta.
  • 63-69 -vuotiailla maksu on 24,1 % vahvistetusta YEL-työtulosta.

Aloittava yrittäjä saa eläkemaksusta alennuksen yhteensä neljän vuoden ajan. Uuden yrittäjän alennusprosentti vuonna 2023 on 22 %.

Eläkemaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Vakuutusmaksun maksaa joko taiteilija itse tai taiteilijan yritys, ja maksut voi vähentää kokonaisuudessaan maksajan verotuksesta. Maksun voi vähentää myös puolison verotuksessa.

Oman eläketurvan järjestämisen lisäksi taiteilija voi olla velvollinen järjestämään eläketurvan myös muille henkilöille. Näin on tilanne esimerkiksi produktiossa, jossa taiteilija palkkaa työntekijöitä työsuhteeseen hoitamaan produktioon liittyviä töitä. Tällöin taiteilijalle syntyy eläkevakuuttamisvelvollisuus työsuhteessa olevien henkilöiden osalta eli taiteilija toimii työnantajan asemassa.

Kuvataiteilijan työtulon määrittäminen YEL-vakuutuksessa

Aiemmin käytössä ollut Eläketurvakeskuksen työtulo-opas ei enää 1.9.2022 lähtien ole käytössä. Eläketurvakeskus on kehittänyt uuden laskentakaavan, joka toimii apuvälineenä työtulon määrittelyssä.

Laskentakaavassa on esitetty toimialakohtaiset mediaanipalkat, mediaaniliikevaihdot sekä se liikevaihto, jolle laskentapalvelu antaa työtulosuositukseksi mediaanipalkan. Kuvataiteilijoiden osalta sopivin toimiala laskentakaavassa on 90030 Taiteellinen luominen.

Työeläkeyhtiöt käyttävät työtulon vahvistamiseen Eläketurvakeskuksen soveltamissuosituksia, esimerkiksi työtulolaskureilla. Nämä laskurit korvaavat Eläketurvakeskuksen aiemmat, toimialakohtaiset työtulo-oppaat. Laskurit perustuvat Eläketurvakeskuksen toimittamaan ja ylläpitämään tilastotietoon. Laskuri pyytää täyttämään arvion tulevasta liikevaihdosta seuraavalle 12 kuukaudelle ja päätoimialan. Laskureita voi käyttää vapaasti työeläkeyhtiöiden nettisivuilla määrittääkseen oman työtulon.

YEL-vakuutettu työtulo ja/tai MYEL-vakuutettu apurahatulo

Vuoden 2009 alusta YEL-työtulon lisäksi myös MYEL-vakuutettu apurahatulo vaikuttaa taiteilijoiden sosiaalietuuksien määrään.

Vuoden 2009 alusta lukien kaikki alarajan (4 288 euroa ja myönnetty vähintään 4 kk työskentelyyn, 2023) ylittävät apurahat kuuluvat Maatalousyrittäjien eläkelain eli MYEL:n piiriin, eikä niitä huomioida määriteltäessä YEL-työtuloa. Myös ennen vuotta 2009 myönnettyihin ja edelleen maksussa oleviin valtion 5-vuotisiin tai pidempiin apurahoihin liittyy erillinen valtion eläketurva, eikä niitä huomioida YEL-työtuloa määritettäessä.

Yhteenvetona tämä tarkoittaa sitä, että apurahan vakuuttaminen tapahtuu MYEL-vakuutuksen kautta ja muusta taiteellisesti työstä saatu tulo vakuutetaan YEL-vakuutuksella (jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät). Siinä tapauksessa, että taiteilijalla on sekä apurahaa että vakuutettavaa YEL-tuloa, tulee hänen vakuuttaa työpanostaan yhtäaikaisesti kahden vakuutuksen kautta.

 

LINKIT:

YEL-työtulosuosituksen taustalaskentapalvelun laskentakaava 2023 (PDF)

MYEL Apurahansaajan vakuutusopas 2023 (PDF)