Tekijänoikeuslain muutos ja sen hyväksyminen on ollut pitkällisen työskentelyn tulos. Lakimuutoksen taustalla on EU:n tekijänoikeusdirektiivi (DSM-direktiivi), joka säätelee tekijänoikeuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tekijänoikeusdirektiivin avulla on haluttu muodostaa yhdenmukainen lainsäädäntökehys ja edistää innovointia, luovuutta, investointeja ja uuden sisällön tuotantoa.

Direktiivi toimeenpannaan nyt myös Suomessa. Eduskunta hyväksyi maanantaina 27.2.2023 hallituksen esittämän lainmuutoksen pienin muutoksin ja tasavallan presidentti hyväksyi lainmuutoksen 3.3.2023. Lainmuutos tulee voimaan 3.4.2023. 

Tekijänoikeuslain uudistaminen on merkittävin tekijänoikeuslainsäädännön muutos kahteenkymmeneen vuoteen.  

Uudistamisen tarkoituksena on edistää digitaalisten teknologioiden käyttöä, teosten rajat ylittävää käyttöä ja laajempaa saatavuutta sekä toimivia tekijänoikeusmarkkinoita. Merkittäviin muutoksiin kuuluu myös uudet verkkosisällönjakopalveluiden vastuusäännökset.  

DSM-direktiivi on tekijöille suotuisa: se edellyttää, että tekijöillä ja esittävillä taiteilijoilla on oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus teostensa ja esitystensä käytöstä myös digialustoilla. Lainmuutoksen on siten tarkoitus parantaa tekijöiden asemaa ja omaisuudensuojaa. Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa sopimussuhteessa vahvistetaan. Tekijä saa jatkossa myös oikeuden selvitykseen teostensa kaupallisesta ja ei-kaupallisesta hyödyntämisestä. Tällöin tekijällä oikeus peruuttaa tekijänoikeuden luovutus, jos teosta ei ole hyödynnetty sovitussa tai kohtuullisessa ajassa. 

Läpinäkyvyyden lisääminen teosten käytöstä ja korvausten maksamisesta vahvistaa alkuperäisen tekijän/tekijöiden asemaa suhteessa käyttäjiin. Jotta säännöksen tavoitteet toteutuvat, tulee hyviä käytäntöjä järjestää aloittain. Hyviin parannuksiin kuuluu myös, että kollektiiviset sopimukset mainitaan yhtenä mahdollisena keinona arvioida korvaustasoa. 

Uusi tekijänoikeuslaki mahdollistaa teoksen käytön parodian lisäksi myös karikatyyrissä ja pastississa. Säännöksen taustalla on muun muassa sananvapauden ja luovuuden suojeleminen digitaalisella aikakaudella. 

Taiteilijan näkökulmasta tärkeät muutokset: 

  • Oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus 

  • Oikeus saada teoksen käyttäjältä selvitys teoksensa hyödyntämisestä 

  • Oikeus peruuttaa oikeudenluovutus, mikäli luovutuksensaaja ei ole hyödyntänyt teosta kohtuullisen ajassa 

Vaikka hyväksytty lainmuutos vahvistaa luovan alan tekijöiden oikeuksia, toivomme lisämuutoksia nk. kakkospaketissa, muun muassa liittyen vaihtoehtoiseen matalan kynnyksen riidanratkaisumekanismiin tekijöille. Myöhempänä ajankohtana annettavassa kakkospaketissa käsitellään myös muita kuin direktiivin edellyttämiä lainmuutoksia. Lainmuutoksen vaikutuksia ja oikeuskäytäntöä seurataan voimaantulon jälkeen ja tarvittavia muutostarpeita saatetaan käsitellä.