Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä eli niin sanottu rahanpesulaki on velvoittanut vuodesta 2019 alkaen myös kuvataiteilijoita, mikäli taideteosten myynnin arvo on vähintään 10 000 euroa ja tietyt ehdot täyttyvät.

Rahanpesulain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tavoitteen toteuttamiseksi lakia sovelletaan 1.12.2019 alkaen kuvataiteilijoihin.

Taiteilijan tulee hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin, silloin kun taiteilijalle maksetaan tai taiteilija ottaa vastaan maksusuorituksena yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina vähintään 10 000 euroa. Poikkeuksena tästä ja lain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi julkinen taide, taiteilijapalkkiot sekä yleishyödylliset, taidetta myyvät yhdistykset.

Aluehallintovirasto on julkaissut taidealaa ja taiteen myyntiä koskevan alakohtaisen ohjeen liittyen rahanpesulakiin ja valvontarekisteriin. Alakohtaisessa ohjeessa selvennetään lain soveltamista eri tilanteissa. AVIn ohjeistuksessa todetaan esimerkiksi, että rahanpesuriskin voidaan katsoa olevan vähäisempi silloin, kun taiteen ostaja on julkinen taho, kuten valtio, kunta tai sairaanhoitopiiri.

Lähtökohtaisesti myös toiminimellä teoksiaan myyvät kuvataiteilijat kuuluvat lain piiriin, silloin kun lain määrittämät edellytykset täyttyvät. Jos teoksen myynti tapahtuu gallerian kautta, ilmoitusvastuu ja vastuu riskiarvion tekemisestä on gallerialla.

Ilmoitusvelvollisuus edellyttää taiteen myyntiä harjoittavaa toimijaa, kuten ehdot täyttävää kuvataiteilijaa, laatimaan vapaamuotoisen riskiarvion toiminnastaan. Käytännössä kyse on siitä, että kuvataiteilija arvioi omaan toimintaansa kohdistuvia rahanpesuriskejä ja luo toimintaohjeet asiakkaan tunnistamista ja riskien hallitsemista varten. Keskeisimpiä rahanpesulain velvoitteita on asiakkaiden tunnistaminen ja tunteminen.

Suomen Taiteilijaseura on laatinut tarkennetun ohjeen, milloin taiteilijan tulee liittyä rahanpesun valvontarekisteriin ja mitä riskiarvion laatimisessa voi ottaa huomioon. Riskiarvion laatimisen tulisi olla taiteilijalle mahdollisimman helppoa. Yksittäisille, ammattiaan harjoittaville kuvataiteilijoille aiheutuu selvitys- ja seurantatyöstä hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Arviossa voi huomioida esimerkiksi, että vakiintuneet taiteen ostajatahot, kuten yleisesti alalla tunnetut taidemuseot, säätiöt, sekä julkiset ja yksityiset kokoelmat muodostavat erittäin vähäisen riskin rahanpesulle.

Suomen Taiteilijaseuran juristi neuvoo seuran jäsenliittoihin kuuluvia kuvataiteilijoita myös ilmoitusvelvollisuuteen ja riskiarvion laatimiseen liittyen.

 

Aluehallintoviraston alakohtaisessa ohjeessa on tarkennettu seuraavat kuvataidetta koskevat erityisohjeet ja -poikkeukset.

Rahanpesulakia ei sovelleta sellaisiin rekisteröityihin yhdistyksiin, joiden harjoittama taidevälitys ei ole liike- tai ammattitoimintaa. Kyseessä voi olla esimerkiksi voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jolla on samanaikaisesti useita tehtäviä, joista yksi on galleria- ja teosvälitystoiminta.

- Rahanpesulain soveltamisalan piiriin ei katsota kuuluvan julkisen taiteen tekemisestä saatua näyttöapurahaa, työsopimussuhteista taiteilijapalkkaa tai vastaavaa suoritusta työkorvauksen muodossa eikä taidekilpailusta saatua palkintoa.

- Jos taiteilija valmistaa ja myy taideteoksen julkiselle taholle (esimerkiksi valtiolle, kunnalle, sairaanhoitopiirille), rahanpesuriskin voidaan katsoa olevan vähäisempi. Julkisen taiteen tekemisestä maksetaan usein taiteilijapalkkiota tai se toteutetaan prosenttiperiaatteen muodossa. Julkisella taiteella tarkoitetaan teosta, joka toteutetaan tietyssä tilassa tai tiettyyn tilaan. Se voi olla monessa eri muodossa toteutettava teos, eikä sitä ole tarkoitettu eteenpäin myytäväksi, joten sillä on harvoin vaihtoarvoa. Julkinen taide eroaa perinteisestä irtaimen taide-esineen kaupasta, jonka rahanpesuriski liittyy tällaisen irtaimen taide-esineen helppoon liikuteltavuuteen. Rahanpesulain johdonmukaisen tulkinnan perusteella myöskään muun kuin julkisen taiteen tekemisestä saatu työ- tai toimeksiantosopimussuhteinen taiteilijapalkka tai vastaava suoritus työkorvauksen muodossa ei kuulu lain soveltamisalan piiriin.

 

Mitä taiteilijan tulee tietää?

Valvonnan piiriin kuuluvat taiteen myyntiä harjoittavat tahot, myös yksittäiset kuvataiteilijat, jos seuraava ehto täyttyy:

- Taiteen myynti siltä osin, kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa (pois lukien julkista taidetta koskevat poikkeukset): Jos taiteilijan yhden tai toisiinsa kytkeytyvän teosmyynnin arvo ylittää 10 000 euroa, taiteilijan tulee hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin. Voit testata, oletko rekisteröitymisvelvollinen tämän linkin kautta.

Jos teoksen myynti tapahtuu gallerian kautta, rekisteröitymisvastuu ja vastuu riskiarvion tekemisestä on gallerialla.

- Valvontarekisteriin haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella.

- Jos olet rekisteröitymisvelvollinen, sinun täytyy laatia kirjallinen riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, sekä laatia toimintaohjeet lain velvoitteiden noudattamiseksi. Riskiarvio tulee toimittaa aluehallintovirastoon vain pyydettäessä.

 

Lisätietoa rahanpesulain valvonnasta löydät Aluehallintoviraston sivuilta.