Apurahansaajat ottavat MYEL-vakuutuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta eli Melasta.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia 18–68-vuotiaita apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn apurahan seuraavin edellytyksin:

  1. Apuraha on myönnetty vähintään neljän kuukautta kestävään taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn (= työskentelyapuraha),
  2. Määrältään se on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 288 euroa tai suurempi (vuonna 2023). Lisätietoja: Apurahansaajan työtulo

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske alle 18-vuotiaita eikä yli 69-vuotiaita. Vanhuuseläkkeellä oleva ei voi ottaa vakuutusta.

Vakuuttamisvelvollisuus on rajattu työskentelyapurahoihin, eikä siten koske pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Eläkevakuuttaminen koskee työryhmässä apurahan turvin tehtävää työtä, mikäli muut vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Työryhmän vetäjän vastuulla on ilmoittaa tällaisista apurahoista Melalle. Lisätietoja: työryhmän vetäjälle

Ulkomailla tapahtuva apurahalla työskentely vakuutetaan Melassa, jos taiteilija kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelyn aikana. Ennen ulkomailla tapahtuvaa työskentelyä, esimerkiksi residenssijakson osalta on hyvä erikseen varmistaa vakuutuksen voimassaolo ulkomailla.

Jos taiteilija käyttää vähintään neljä kuukautta kestävään työskentelyyn myönnetyn apurahan lyhyemmissä jaksoissa (esimerkiksi kahdessa kahden kuukauden jaksossa), tulee myös tällöin taiteilijan hakea vakuutusta, ja Mela lähtökohtaisesti myöntää vakuutuksen yhdenjaksoisena. MYEL-vakuutuksia voi olla voimassa useita samanaikaisesti, mikäli taiteilijalla on useita eri apurahoja.

Apurahansaajan työtulo ja vakuutusturva

Apurahansaajan vuotuinen työtulo vahvistetaan vakuutuspäätöksellä ja työtulo on voimassa koko vakuutuspäätöksessä ilmoitetun vakuutusajan. Vahvistettu työtulo perustuu myönnettyyn työskentelyapurahan määrään sekä apurahapäätöksessä tai vakuutushakemuksella ilmoitettuun työskentelyaikaan. Työtulo ei ole sama asia kuin apurahan määrä. Työtulo määritetään vuotuisena, vaikka apurahalla työskentely kestäisi alle vuoden. 

Vahvistettua työtuloa ei voida lähtökohtaisesti tarkistaa muusta syystä kuin työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi. Palkkatyö tai YEL-vakuutus ei poista vakuutusvelvollisuutta apurahatyöskentelyn osalta.

Eläkevakuutuksen lisäksi Melassa vakuutettu apurahansaaja saa vakuutuksen työtapaturmien varalle. Vakuutusturvaan kuuluu myös ryhmähenkivakuutus ja perhe-eläke kuolemantapauksen varalle. Apurahansaajan äitiys-, sairaus- ja työttömyyspäivärahat määritetään Melassa vakuutetun työtulon perusteella.

Kuluvähennykset

Mikäli saatu apuraha sisältää sekä työskentelyyn että kuluihin myönnetyn osuuden, vähennetään apurahasta kuluihin tarkoitettu osuus.

Eläkevakuutus määräytyy sekamuotoisissa apurahoissa apurahan työskentelyyn tarkoitetun osuuden perusteella. Tällöin apurahansaajan tulee itse esittää Melalle selvitys siitä, kuinka kulujen ja työskentelyn osuus apurahassa jakautuu, ellei sitä ole myöntöpäätöksessä eritelty. Jos apuraha on myönnetty työskentelyyn ja siitä aiheutuviin kuluihin ilman tarkempaa rajoitetta, voi vähentää kuluja enintään puolet apurahan kokonaismäärästä.

Apurahan myöntäjä tekee päätöksen siitä, voiko apurahasta vähentää kuluja, joten voit tarkistaa oikeutesi vähentää kuluja myöntöpäätöksestä tai apurahan myöntäjältä. Kuluvähennys tulee tehdä vakuutushakemuksessa tai viimeistään vakuutuspäätöksen muutoksenhakuaikana. Kun työskentelyyn tarkoitettu apurahan määrä on laskettu ja vakuutus on myönnetty tietyllä työtulolla, sitä ei voi enää muutoksenhakuajan päätyttyä muuttaa. Lisätietoja: kuluvähennykset

Eläkevakuutusmaksusta

Eläkevakuutusmaksu on 13–25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksun määrä perustuu apurahan saajan ikään sekä MYEL-työtuloon, joka ilmoitetaan vakuutuspäätöksessä. Vakuutusmaksun määrää voi arvioida Mela-turvalaskurin avulla.

Eläkemaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Maksun voi vähentää myös puolison verotuksessa.

Eläkevakuutukseen perustuvasta työtulosta peritään lisäksi verotuksessa sairausvakuutusmaksu ja yleisradiovero (Yle-vero). Sairausvakuutusmaksu koostuu päivärahamaksusta, joka on 1,36 % työtulosta vuonna 2023 ja sairaanhoitomaksusta, joka on 0,60 % työtulosta vuonna 2023. Yle-veroa maksetaan 2,5 % MYEL-vakuutuksen työtulojen 14 000 euroa ylittävästä osasta. Veron määrä on enintään 163 euroa. Jos taiteilijan tulot ovat alle 14 000 euroa, ei Yle-veroa tule maksettavaksi. Lisätietoa sairausvakuutusmaksusta ja Yle-verosta: työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja Yle-vero.

Eläke ennen vuotta 2009 myönnetyistä taiteilija-apurahoista

Huom: Erilaiset apurahat ja stipendit eivät pääsääntöisesti ole kerryttäneet lakisääteistä työeläkettä ennen vuotta 2009. Kuitenkin valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukaan ennen vuotta 2009 myönnetyistä taiteilija-apurahoista eläkettä karttuu tietyin edellytyksin 3-, 5- ja 15-vuotisista taiteilija-apurahoista. Nämä eläkkeet hoidetaan Kevassa. Lue lisää: Eläke ennen vuotta 2009 myönnetyistä taiteilija-apurahoista (Keva)

Lisää tietoja MYEL-vakuutuksesta Melasta

Apurahansaajien eläkevakuuttamisesta on lisätietoa Melan kotisivuilla. Vakuutushakemuksen täyttäminen onnistuu verkossa.

Mela neuvoo apurahansaajia kaikissa apurahojen eläkevakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Melan apurahansaajien neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 435 2650. Myös Suomen Taiteilijaseuran juristilta voi pyytää neuvoa. Juristin palvelu on tarkoitettu STS:n jäsenliittojen taiteilijajäsenille.