Hallitusneuvottelut ovat käynnistyneet kokoomuksen Petteri Orpon johdolla Helsingin Säätytalossa tiistaina 2.5.2023. Neuvotteluja käydään kokoomuksen, perussuomalaisten, ruotsalaisen kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien kesken. Suomen Taiteilijaseura haluaa muistuttaa hallitusneuvottelijoita taide- ja kulttuurialan yhteisestä viestistä, eli kulttuuribudjetin nostamisesta 1 %:iin valtion budjetista, sekä kuvataiteen ajankohtaisista kysymyksistä. 

Kuvataide on tutkitusti jäänyt kulttuuripolitiikan marginaaliin. Kuvataiteen julkinen rahoitus on epäyhdenvertaisessa asemassa suhteessa muihin taiteenaloihin, vain 1 % valtion kulttuuribudjetista, kun taas esimerkiksi esittävien taiteiden osuus on 20 % (Cupore 2021). Tämä huolimatta siitä, että kuvataide on suositumpaa kuin koskaan ja kuvataiteen yleisömäärät ovat huippuluokkaa, liki 5 miljoonaa vuosittaista käyntiä kuvataidekohteisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on niin ikään tunnistanut kuvataidealan ahdingon ja todennut hallitusohjelmatavoitteissaan 2023–2027, että visuaalisten taiteiden toimintaedellytyksiä on vahvistettava kohdennetun lisärahoituksen turvin. Toimenpiteiden tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporelta visuaalisten alojen toimialaselvityksen, joka on julkaistu tuoreeltaan huhtikuussa 2023. 

Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteet ja tärkeimmät toimenpide-ehdotukset saavat tukea niin OKM:ltä kuin Cuporen tutkijoilta: 

  1. Kuvataiteen rahoitus tulee nostaa yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteenalojen kanssa kasvattamalla sitä yhteensä 15M€:lla. 

Kuvataiteen toimialaa rahoitettava siten, että toimiala saa julkista rahoitusta tasavertaisesti muihin taiteen toimialoihin nähden. Kuvataiteessa ei ole taiteellista henkilöstöä työllistävää valtionosuuslaitosrakennetta, joka vahvistaisi alan rahoitusta ja työllisyyttä, vaan lähes kaikki taiteilijat työskentelevät vapaalla kentällä. Visuaalisten taiteiden toimialalle on taattava riittävä rahoitus, joka luo kestäviä rakenteita nykytaiteen esittämiseen, myymiseen tai taiteilijoiden työllistämiseen. Tämän lisärahoituksen puitteissa esitämme keskeisinä toimenpiteinä kuvataiteiden yhteisöjen tukemista 3M€:lla sekä näyttelypalkkiomallin laajentamisella gallerioihin. 

  1. Tuetaan kuvataiteen yhteisöjä 3M€:lla 

Suomessa toimii noin 80 kuvataiteen yhteisöä – taidegallerioita, taiteilijaseuroja ja taidelainaamoita – jotka tuottavat kuvataidepalveluja ympäri maan esittämällä kuvataidetta ilmaiseksi yleisöille ja tuottamalla välitystoimintaa alueensa kuvataiteilijoille. Kuvataideyhteisöjen keskimääräinen rahoitus on kuitenkin alhaista ja lyhytjänteistä, mikä estää niiden kehittymistä. Kuvataideyhteisöjä on rahoitettava siten, että toimialan verkostot vahvistuvat ja yhteisötoimijat pystyvät maksamaan taiteilijoille korvauksen näiden tekemästä työstä eri osissa toimialan arvoketjua. Näin syntyy myös työmahdollisuuksia ammattitaiteilijoille. OKM esittää kuvataideyhteisöjen rahoituksen nostamista (Taiken kautta) 3M€:lla Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteiden mukaisesti. 

  1. Laajennetaan näyttelypalkkiomalli gallerioihin, 1,8M€ 

Muusikot voivat työllistyä orkesteriin ja näyttelijät teatteriin, mutta kuvataiteen alalla ei ole vastaavaa työllistävää rakennetta. Asiaa korjaa näyttelypalkkio: korvaus, joka maksetaan taiteilijalle näyttelyä varten tehdystä työstä, kuten näyttelyn ripustamisesta tai yleisöluentojen pitämisestä. Vuodesta 2022 alkaen museot ovat voineet hakea Museovirastosta avustusta näyttelypalkkioiden maksamiseksi taiteilijoille. Museoille osoitettu määräraha on 1M€. Malli on kuitenkin laajennettava koskemaan myös museoita pienempiä näyttelytoimijoita, kuten taidehalleja ja gallerioita, jotta reilut korvauskäytännöt vakiintuvat koko alalle ja ulottuvat koko ammattikuvataiteilijakuntaan. Laajentamisen edellytyksenä ovat 1,8M€:n lisärahoituksen osoittaminen mallille sekä kuvataideyhteisöjen tukeminen kohdan 2 mukaisesti, jotta ne pystyvät luopumaan taiteilijalta perittävistä näyttelyvuokrista ja pääsevät näyttelypalkkioavustuksen hakukriteerien piiriin. Myös OKM esittää näyttelypalkkiojärjestelmän laajentamista ja sille osoitettavaa lisärahoitusta (0,5M€). 

Toivomme, että kuvataidealan yhteinen viesti kuullaan hallitusohjelmaneuvotteluissa:  
Nyt on kuvataiteen vuoro!  

Suomen Taiteilijaseura on käytettävissä asiaa koskevissa keskusteluissa. 

Lisätietoja: 
 
Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja 
Annukka Vähäsöyrinki 
p. 0400 773 105 
annukka.vahasoyrinki@artists.fi