Ammattitaiteilijaa verotetaan joko tuloverolain (TVL) tai elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Tälle sivulle on koottu keskeiset kuvataiteilijan verotukseen liittyvät ohjeet. 

Suomen Taiteilijaseura on koonnut keskeisimmät kuvataiteilijan vero-ohjeet oppaaksi: Ammattitaiteilijan vero-opas. Oppaassa pääpaino on tuloverolain mukaisessa toiminnassa. Siinä esiteltyjä verotusperiaatteita voidaan kuitenkin soveltaa myös elinkeinoverolain nojalla verotettavien taiteilijoiden verotuksessa. 

Taiteilijan toimintaan sovellettavan verolain valinta – tuloverolaki vai elinkeinoverolaki? Taiteilija voi harjoittaa toimintaansa eri muodoissa, niin työsuhteessa, freelancerina kuin yrittäjänäkin. Taiteilijalla voi olla myös eri toimintamuodoista saatuja tuloja. 

Taiteilijalle on yleensä edullisinta, että hänen koko toimintansa verotetaan samassa tulolähteessä eli joko kokonaan palkkatulona tai kokonaan yrittäjätulona. Tämä johtuu siitä, että yhden toimintamuodon kuluja ja tappioita ei voi vähentää verotuksessa kuin kyseisen toimintamuodon tuloista. 

Siirtyminen vuosittain toisen lain piiristä toiseen ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista. 

Palkkatyö ja apurahat verotetaan tuloverolain nojalla. Kun taiteilija on taiteellisen toiminnan ohella palkkatyössä tai taiteellisen toiminnan pääasiallinen tulonlähde on apuraha, on yleensä edullisinta, että koko toiminta, myös teosmyynnit, verotetaan tuloverolain nojalla. Tällöin taiteilija voi vähentää esimerkiksi taideteosten myynnin kustannukset palkkatuloista siltä osin kuin myyntitulot eivät riitä kattamaan taiteellisen toiminnan kustannuksia. 

Yrittäjiä verotetaan elinkeinoverolain nojalla. Kun taiteilija saa pääasiallisen toimeentulon taideteosten tai muiden tilaustöiden myynnistä, kuuluu hän yleensä elinkeinoverolain piiriin. Tällöin koko toiminta on järkevintä järjestää yrittäjämuotoiseksi, jolloin taiteellisen toiminnan kulut voi vähentää tarvittaessa muista taiteilijan saamista tuloista. 

Kulujen vähentämisessä on paljon yhtäläisyyksiä sekä tuloverolain että elinkeinoverolain mukaisessa verotuksessa, mutta myös eroja, joten on tärkeää noudattaa oikeita ohjeita veroilmoitusta annettaessa. 

Yrittäjä ilmoittaa taiteellisen toiminnan tulot ja kulut joko OmaVero-palvelussa tai lomakkeella 5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - liikkeen- tai ammatinharjoittaja. Pääasiallisen toimeentulonsa teosmyynnillä saavan taiteilijan kannattaa hankkia itselleen kirjanpitopalvelu tilitoimistosta. Myös verosuunnittelun kannalta tilitoimiston käyttö on suositeltavaa. 

Jos taiteilija ottaa y-tunnuksen, saattaa verottaja lähettää taiteilijalle lomakkeen 5, vaikka aiemmin taiteellisen toiminnan tulot ja kulut on ilmoitettu lomakkeella 11. Pelkkä y-tunnuksen olemassaolo ei velvoita taiteilijaa siirtymään elinkeinoverolain piiriin, jos toiminta on edelleen pienimuotoista. 

Jos taiteellisen toiminnan myynti ylittää 15 000 euroa, on taiteilija myynnistään arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverotuksen piiriin kuulumisella tai kuulumattomuudella ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa, minkä verolain nojalla taiteilijaa tuloverotuksessa verotetaan. Lue lisää kuvataiteilijan arvonlisäverovelvollisuudesta

Taiteilijan tulee myös huomioida saamiensa apurahojen mahdollinen verotus. Taiteilijan saama apuraha voi olla joko verovapaata tai veronalaista tuloa riippuen kolmesta seikasta: mihin tarkoitukseen apuraha on myönnetty, kuka tai mikä taho apurahan on myöntänyt ja mikä on henkilön vuodessa saaman apurahan tai apurahojen yhteismäärä. Lue lisää apurahojen verottamisesta

  

Lisätietoa: 

Verohallinnon ohje: palkkaa vai työkorvausta?

Verohallinnon ohje: Ammatinharjoittajan veroilmoitus

Verohallinnon ohje taide-esineiden arvonlisäverotuksesta 

Verohallinnon ohje apurahojen verotuksesta